АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

Головна Вгору Написати Пошук Карта сайта

Головна
Вгору

 

 

 

ЕКОНОМІЧНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативи повної енергомісткості ресурсів для вирощування сільськогосподарських культур

І.М. Демчак, А.О. Полешук, М.Ф. Кисляченко, В.В. Кононенко. – К.:  НДІ «Украгропромпродуктивність», 2011.– 160 с.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕПОЗИТАРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ С.А. Стасіневич - НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ, м. Київ-2012: Видавництво-ТОВ "Аграр Медія  Груп"  (Навчальне видання: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ)

Державне регулювання економіки. Швайка Л.А.  К.: Знання, 2006. - 435с.

Висвітлюються найактуальніші проблеми державного регулювання економіки, показана роль держави в перехідній економіці, розглянуті основні напрями та інструменти державної економічної політики, її особливості в різних країнах і на різних стадіях розвитку ринкових відносин.

Основи ринкової економіки і підприємництва. Бобров В.Я.  К.:Вища школа, 2003. - 719с.

Висвітлено актуальні проблеми ринкової економіки та підприємництва на основі економічної теорії. Зміст і структура видання втілюють сучасні надбання вітчизняної і світової економічної науки.

Витрати підприємства. Цал-Цалко Ю.С.  К.: ЦУЛ, 2003. - 656с.

Вивчення витрат підприємств закладає основу найважливішого комплексу практичних економічних знань, необхідних кожному спеціалісту, незалежно від його спеціалізації і місця роботи. У посібнику викладено сучасний економічний механізм формування витрат, який забезпечує життєдіяльність підприємства в умовах ринку та конкуренції, вивчення якого допоможе вирішувати поточні і стратегічні завдання господарської діяльності, які неминуче виникають у роботі не тільки фахівців з економіки, але й керівників та інших спеціалістів суб'єктів підприємництва. Детальніше.

Управління проектами. Нефьодов Л.І. та інші Харків:ХДАДУ, 2004. - 200с.

Вивчення загальних закономірностей, властивих проектам у всіх областях діяльності, а також методам і засобам, що успішно використовуються у різних проектах.

Экономико-правовые вопросы рыночных отношений. Богачев В.И., Э.А.Дидоренко  Л.:Книжковий світ, 1998. - 172с.

Три кита рыночной экономики  Черевань В.П.  Киев, 2003. - 412с.

Універсальний економічний словник. Швиданенко Г.А.  К.: ПВА "Книга Пам'яті України", 1999. - 392с.

Словник є навчальним посібником, основне завдання якого - поглиблене тлумачення основоположних понять і категорій менеджменту, маркетингу і реструктуризації. До словника включено також терміни з суміжних галузей (фінанси, облік, банківська і страхова справа, біржові операції), необхідні для повного розкриття і кращого розуміння суті викладених термінів.

Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрямки їх реалізації. Гойко А.Ф.  К.: Віра-Р, 1999. - 320с.

Основи і методичні рекомендації щодо оцінки ефективного інвестування економіки в умовах її трансформації, механізму регулювання інвестиційних процесів та ефективних напрямків їх реалізації.

Основи економічних знань. Мочерний  С.В.  К.: ВЦ "Академія", 2000. - 304с.

Розкрито закони та закономірності розвитку різних типів економічних систем на мікро-, макро-, та світовому рівнях. Проаналізовано роль і місце в них продуктивних сил, ринку і товарного виробництва, діяльність підприємств і управління ними, загальні проблеми національної економіки, міжнародні економічні відносини та глобальні проблеми людства.

Організація виробництва і аграрного бізнесу в сільськогосподарських підприємствах. Азізов С.П. – к.: іае, 2001. – 340 с.

АУДИТ Пантелєєв В.П. К.: «Видавничий дім «Професіонал»,  2008. – 400с.

Бухгалтерський облік за національними стандартами: посібник / Н.Л.Скоробогата, В.Ф.Шпак. - К.: НАУ, 2005. - 422 с.

Теорія бухгалтерського обліку. Грабова Н.М.

Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины: Ткаченко Н. М. Учебник для студ. высш. учеб. завед. экон. спец. – 7-е изд., дополн. и перераб. – К.: А.С.К., 2005. – 864 с.

Основы рыночной экономики Украины: учеб. пособие / В.В. Селезнев. - 2-е изд., доп. и перераб. - К. : А.С.К., 2002. - 655 с.

Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації. - Київ: ВІРА-Р, 1999. - 320 стор. 

Основи ринкової економіки і підприємництва / Бобров В.Я. Підручник. — К.: Вища шк., 2003. —719 с.

Державне регулювання економіки - Навчальний посібник / Швайка Л. А. - К.: Знання, 2006.- 435 c.

Підприємницьке право О. В. Старцев Навчальний посібник Київ: Істина 2006.

Управління проектами : Навчальний посібник для студентів ВНЗ / Леонід Іванович Нефьодов, Юрій Антонович Петренко, Станіслав Анатолійович Кривенко, Микола Іванович Богданов, Володимир Федорович Демішкан; В.о. Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т; Під ред. Леонід Іванович Нефьодов.– Харків : ХНАДУ, 2004.– 200 с.

Контроль і ревізія: Усач Б.Ф. Підручник. - 4-те вид., стер. - К.: Знання-Прес, 2004. - 253 с.

Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні економічні відносини. Липов, В.В. Навч- практ. посіб / В.В. Липов. - , 2008. - 368 с.

Контролінг Давидович І.Є. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 552 с.

Вачевський М.В. Маркетинг формування професійної компетенції. –К.: „Професіонал”, - 2005. -512 с

Павлов В.І. Логіка у запитаннях,  відповідях і аргументаціях. – К.:  Центр учбової літератури, 2008.

Політична економія: Підручник / За ред. Ніколенко Ю. В. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 632 с.

Макроекономіка: Навч. Посіб., Гронт­ковсь­ка Г.Е., Косік А.Ф. - К.: Центр уч­бо­вої літе­ра­ту­ри, 2010. - 672 с.

Інформаційні системи і технології маркетингу: навч. Посібник / А.П. Оксанич, В.Р. Петренко, О.П. Костенко. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 320 с.

Логіка: теорія та практика: І. В. Хоменко Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 400 с.

Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств : монографія / Л.В. Балабанова, O.A. Бриндіна. - Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. - 230 с.

 Мікроекономіка Навчальний посібник. 2-ге видання. Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 438с.

                                                     Головна ] Вгору ] ПРОДУКТИ ] ТЕХНІКА ] ОБЛАДНАННЯ ] Б/у техніка ] ПІДПРИЄМСТВА ] НОВИНИ ]

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року