АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

 

 

 

Макроекономіка Навч. Посіб., Гронт­ковсь­ка Г.Е., Косік А.Ф. - К.: Центр уч­бо­вої літе­ра­ту­ри, 2010. - 672 с.

У нав­чаль­но­му посібнику досліджу­ють­ся за­ко­номірності функціону­ван­ня су­час­ної рин­ко­вої змішаної еко­номічної си­сте­ми, ос­но­ва­ної на при­ватній влас­ності та дер­жав­но­му ре­гу­лю­ванні і відкри­тої для міжна­род­них зв'язків. Най­гостріші про­бле­ми су­час­но­го суспільства (без­робіття, інфляція, зли­денність, розтра­та ре­сурсів і т.п.) роз­гля­да­ють­ся у тісному зв'язку з циклічним ха­рак­те­ром роз­вит­ку при­ват­но організо­ва­ної еко­номічної си­сте­ми. На основі де­таль­но­го аналізу рин­ко­вої поведінки макрое­ко­номічних суб'єктів (до­мо­гос­по­дарств, фірм, уряду, за­кор­до­ну), які фор­му­ють су­куп­ний попит і су­купне про­по­ну­ван­ня, бу­ду­ють­ся моделі за­галь­ної рівно­ва­ги еко­номічної си­сте­ми, за до­по­мо­гою яких з'ясо­ву­ють­ся чин­ни­ки, що по­род­жу­ють ко­ли­ван­ня еко­номічної ак­тив­ності та нее­фек­тивність дер­жав­но­го ре­гу­лю­ван­ня. 

   Ви­клад тео­ре­тич­них по­ло­жень су­про­вод­жується графічними ілюст­раціями, при­кла­да­ми ре­аль­ної еко­номічної політики різних країн світу, які стали хре­сто­матійними, а також ста­ти­стич­ни­ми і фак­тич­ни­ми да­ни­ми, що ха­рак­те­ри­зу­ють су­час­ний роз­ви­ток еко­номіки України. Подані алфавітний, імен­ний та по­каж­чик сим­волів. 

   Для сту­дентів еко­номічних спеціаль­но­стей вищих нав­чаль­них за­кладів

Ча­сти­на І. Вступ до макрое­ко­номіки 

Розділ 1. Макрое­ко­номіка як наука. Пред­мет і ме­то­ди досліджень

1.1. Місце макрое­ко­номіки в си­стемі наук

1.2. Історія роз­вит­ку макрое­ко­номіки

1.3. Пред­мет, суб'єкти та об'єкт   макрое­ко­номіки

1.4. Ме­то­ди макрое­ко­номічних досліджень та функції макрое­ко­номіки

Розділ 2. Фун­да­мен­тальні по­нят­тя та базові моделі макрое­ко­номіки

2.1. Фун­да­мен­тальні по­нят­тя макрое­ко­номічної теорії

2.2. Ре­альні та номінальні змінні

2.3. По­то­ки і за­па­си у макрое­ко­номіці. По­каз­ни­ки ба­га­то­періодної еко­номіки

2.4. Цілі та інстру­мен­ти макрое­ко­номічної політики

2.5. Базові моделі макрое­ко­номічного аналізу

Ча­сти­на ІІ. Макрое­ко­номічні по­каз­ни­ки та кру­го­по­то­ки

 Розділ 3. Вимірю­ван­ня ре­зуль­татів макрое­ко­номічної діяль­ності

3.1. Прин­ци­пи по­бу­до­ви си­сте­ми національ­них ра­хунків

3.2. Ва­ло­вий ви­пуск та ва­ло­вий внутрішній про­дукт

3.3. Номіналь­ний та ре­аль­ний ВВП

3.4. Ва­ло­вий національ­ний про­дукт. Об­ме­женість по­каз­ників ВВП і ВНП

3.5. По­каз­ни­ки суспільно­го доб­ро­бу­ту

Розділ 4. Моделі кру­го­по­токів. Похідні по­каз­ни­ки та то­тож­ності

4.1. Моделі кру­го­по­то­ку про­дуктів та доходів у за­критій та відкритій еко­номіці

4.2. Похідні по­каз­ни­ки національ­но­го ви­роб­ництва

4.3. Ос­новні макрое­ко­номічні то­тож­ності

4.4. Платіжний ба­ланс як по­каз­ник діяль­ності у відкритій еко­номіці

Ча­сти­на ІІІ. Фор­му­ван­ня су­куп­но­го по­пи­ту в ре­альній  ба­га­то­періодній еко­номіці 

Розділ 5. Спо­жив­чий попит у мо­де­лях ба­га­то­періодної еко­номіки

5.1. Спо­жи­ван­ня та за­о­ща­д­жен­ня як функції по­точ­но­го до­хо­ду

5.2. Ос­но­ви теорії ба­га­то­періодної еко­номіки

5.3. Новітні теорії спо­жи­ван­ня і за­о­ща­д­жень

Розділ 6. Інве­стиційний попит у ре­альній еко­номіці

6.1. Типи інве­стиційних ви­датків

6.2. Дже­ре­ло інве­стицій. Взаємозв'язок інве­стицій і за­о­ща­д­жень у за­критій еко­номіці

6.3. Ба­зо­ва теорія ав­то­ном­них інве­стицій в ос­нов­ний капітал

6.4. Теорія інду­ко­ва­них інве­стицій. Роз­ви­ток ба­зо­вої теорії інве­стицій

6.5. Інве­стиції у жит­ло­ве будівниц­тво та у за­па­си

Розділ 7. Попит дер­жа­ви. Дер­жав­ний сек­тор та його взаємодія з при­ват­ною еко­номікою

7.1. Роз­поділ доходів і роль дер­жав­но­го сек­то­ра у їх вирівню­ванні

7.2. Фор­му­ван­ня доходів і ви­датків дер­жав­но­го сек­то­ра

7.3. Взаємодія при­ват­но­го та дер­жав­но­го сек­торів. Бюд­жетне об­ме­жен­ня нації

7.4. Національні за­о­ща­джен­ня

Розділ 8. Роль за­кор­до­ну у фор­му­ванні су­куп­но­го по­пи­ту

8.1. Тео­ре­тичні ос­но­ви і ви­го­ди зовнішньої торгівлі

8.2. Міжна­родні по­то­ки товарів і капіталів. Зміна ос­нов­них макрое­ко­номічних то­тож­но­стей

8.3. Екс­пор­то­вані та неекс­пор­то­вані то­ва­ри та зміна струк­ту­ри внутрішньо­го ви­роб­ництва

8.4. Рівні цін і ре­аль­них доходів у країнах з відкри­тою еко­номікою

8.5. Про­бле­ми зовнішньої за­бор­го­ва­ності країн з малою відкри­тою еко­номікою

Розділ 9. Ко­ли­ван­ня су­куп­но­го по­пи­ту в мо­де­лях муль­типліка­то­ра ........​210

9.1. Визна­чен­ня рівно­важ­но­го об­ся­гу ви­роб­ництва у кейнсіансь­ких    мо­де­лях муль­типліка­то­ра

9.2. Зміна рівно­ва­ги та муль­типліка­тив­ний ефект. Рецесійний та інфляційний ро­зри­ви

9.3. Визна­чен­ня рівно­важ­но­го об­ся­гу ви­роб­ництва у відкритій еко­номіці

Розділ 10. Дер­жавне ре­гу­лю­ван­ня су­куп­но­го по­пи­ту. Фіскаль­на політика у мо­де­лях муль­типліка­то­ра

10.1. Суть і види фіскаль­ної політики. Дис­креційна фіскаль­на політика

10.2. Ав­то­ма­тичні стабіліза­то­ри і об­ме­жен­ня фіскаль­ної політики

10.3. Дефіцит дер­жав­но­го бюд­же­ту і ме­то­ди його ба­лан­с­у­ван­ня

10.4. Дер­жав­ний борг і його вплив на національ­ну еко­номіку

Ча­сти­на ІV. Фор­му­ван­ня су­куп­но­го про­по­ну­ван­ня в ре­альній ба­га­то­періодній еко­номіці

 Розділ 11. Теорії циклічних ко­ли­вань ділової ак­тив­ності

11.1. За­галь­на ха­рак­те­ри­сти­ка еко­номічних циклів

11.2. Теорії циклічного роз­вит­ку

11.3. Моделі еко­номічних циклів

11.4. Нециклічні ко­ли­ван­ня еко­номічної динаміки

Розділ 12. Ко­рот­ко­стро­кові ко­ли­ван­ня зай­ня­тості і без­робіття у змішаній еко­номічній си­стемі

12.1. Зай­нятість і без­робіття як явища рин­ко­вої еко­номіки. По­каз­ни­ки без­робіття

12.2. Форми та типи без­робіття. Чин­ни­ки рівня без­робіття

12.3. Ринок праці. Нео­кла­сичне та кейнсіансь­ке по­яс­нен­ня доб­ровільно­го і ви­му­ше­но­го без­робіття

12.4. Наслідки без­робіття

 Розділ 13. Дов­го­стро­ко­ве еко­номічне зрос­тан­ня: моделі на­гро­ма­д­жен­ня капіталу

13.1. Суть та чин­ни­ки еко­номічного зрос­тан­ня

13.2. Моделі еко­номічного зрос­тан­ня ек­с­тен­сив­но­го типу в за­критій еко­номіці

13.3. На­у­ко­во-​технічний про­грес як дже­ре­ло інтен­сив­но­го типу еко­номічного зрос­тан­ня. Новітні досліджен­ня зрос­тан­ня

13.4. Еко­номічне зрос­тан­ня у відкритій еко­номіці

Ча­сти­на V. Мо­не­тар­на еко­номіка 

Розділ 14. Гро­шо­вий ринок. Попит на гроші

14.1. Сутність гро­шей. Гро­шові аг­ре­га­ти

14.2. Попит на гроші та його види: кла­сич­ний та кейнсіансь­кий підходи

14.3. За­па­сові теорії тран­сакційного по­пи­ту на гроші

14.4. Чин­ни­ки тран­сакційного по­пи­ту на гроші

14.5. Порт­фельні теорії спе­ку­ля­тив­но­го по­пи­ту на гроші

Розділ 15. Про­по­ну­ван­ня та рівно­ва­га на ринку гро­шей

15.1. Гро­шо­во-​кре­дит­на си­сте­ма та її суб'єкти. Роль банківської си­сте­ми у про­по­ну­ванні гро­шей

15.2. Ство­рен­ня гро­шей банківсь­кою си­сте­мою. Крива про­по­ну­ван­ня гро­шей

15.3. Рівно­ва­га на ринку гро­шей та зміни у стані рівно­ва­ги

Розділ 16. Мо­не­тар­на політика

16.1. Тео­ре­тичні ос­но­ви мо­не­тар­ної політики

16.2. Функції цен­траль­но­го банку

16.3. Прямі та опо­се­ред­ко­вані за­со­би мо­не­тар­ної політики цен­траль­но­го банку

16.4. Види мо­не­тар­ної політики та механізм її впли­ву на еко­номіку

16.5. Мо­не­тар­на політика в Україні

Розділ 17. Обмінні курси і ва­лют­на політика

17.1. Ва­лют­ний курс та його різно­ви­ди. Ре­жи­ми обмінних курсів

17.2. Ва­лют­ний ринок в умо­вах вільно­го пла­ван­ня обмінних курсів

17.3. Ва­лют­ний ринок в умо­вах зо­ло­то­го стан­дар­ту

17.4. Ва­лют­ний ринок в умо­вах ре­гу­льо­ва­но­го фіксо­ва­но­го обмінного курсу

17.5. Ре­аль­ний ва­лют­ний курс і па­ри­тет купівель­ної спро­мож­ності

17.6. Вплив екзо­ген­них чин­ників на функціону­ван­ня ва­лют­но­го ринку. Ва­лют­на політика

Розділ 18. Інфляція та ділові цикли. Антиінфляційна політика

18.1. Сутність інфляції, її вимірю­ван­ня та види

18.2. Теорії інфляції. Фіскальні та гро­шові ас­пек­ти інфляції

18.3. Наслідки інфляції

18.4. Зв'язок інфляції та без­робіття

18.5. Антиінфляційна політика

Ча­сти­на VІ. Моделі за­галь­ної рівно­ва­ги та про­бле­ми стабілізації роз­вит­ку змішаної еко­номічної си­сте­ми

Розділ 19. Ба­зо­ва мо­дель рівно­ва­ги на то­вар­них рин­ках „су­куп­ний попит - су­купне про­по­ну­ван­ня"

19.1. Визна­чен­ня рівня су­куп­но­го по­пи­ту. Чин­ни­ки су­куп­но­го по­пи­ту

19.2. Визна­чен­ня рівня су­куп­но­го про­по­ну­ван­ня: кла­сич­ний та кейнсіансь­кий підходи

19.3. Взаємодія су­куп­но­го по­пи­ту і су­куп­но­го про­по­ну­ван­ня. Ко­рот­ко­стро­ко­ва рівно­ва­га на то­вар­но­му ринку

19.4. Дов­го­стро­ко­ва рівно­ва­га у моделі ADAS: кла­сич­ний та кейнсіансь­кий підходи

19.5. Взаємозв'язок мо­де­лей за­галь­ної рівно­ва­ги на то­вар­но­му ринку

Розділ 20. Моделі за­галь­ної макрое­ко­номічної рівно­ва­ги у за­критій еко­номічній си­стемі

20.1. Суть моделі ISLM

20.2. Ви­ве­ден­ня кривої IS

20.3. Ви­ве­ден­ня кривої LM

20.4. Ко­рот­ко­стро­ко­ва за­галь­на рівно­ва­га еко­номічної си­сте­ми. Зміни у стані рівно­ва­ги. Ділові цикли у моделі ISLM

20.5. Взаємодія фіскаль­ної та мо­не­тар­ної політики у моделі ISLM

20.6. Мо­дель ISLM як теорія су­куп­но­го по­пи­ту

Розділ 21. Моделі за­галь­ної макрое­ко­номічної рівно­ва­ги у відкритій еко­номічній си­стемі

21.1. Пе­ре­ду­мо­ви по­бу­до­ви моделі Ман­дел­ла-​Флемінга для малої відкри­тої еко­номіки

21.2. За­галь­на рівно­ва­га та ан­ти­циклічна політика у малій відкритій еко­номіці з фіксо­ва­ним ва­лют­ним кур­сом

21.3. За­галь­на рівно­ва­га та ан­ти­циклічна політика у малій відкритій еко­номіці з гнуч­ким обмінним кур­сом

21.4. Мо­дель Ман­дел­ла-​Флемінга за змінного рівня цін

21.5. Ко­рот­ко­стро­ко­ва мо­дель відкри­тої еко­номіки ве­ли­кої країни. Гло­бальні вп��������и­ви

Розділ 22. Теорія і прак­ти­ка еко­номічної політики: кри­ти­ка стра­тегії активізму 22.1. Дис­кусії з при­во­ду політики активізму

22.2. Ба­зо­ва теорія еко­номічної політики

22.3. Про­бле­ми політики активізму. Кри­ти­ка Лу­ка­са

22.4. Пошук пра­вил еко­номічної політики

22.5. По­зи­тив­на теорія еко­номічної політики

                                                     

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року