АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

 

 

 Контролінг: Давидович І.Є. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 552 с.

Розділ 1 ПОНЯТТЯ ПРО КОНТРОЛІНГ, ЙОГО СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ

1.1. Поняття ПРО КОНТРОЛІНГ ТА ЙОГО СУТНІСТЬ

1.2. Виникнення і розвиток контролінгу

1.3. Предмет і методи контролінгу

1.4. Мета і завдання контролінгу

1.5. Функції служби контролінгу

1.6. Місце контролінгу в системі управління підприємством

1.7. СИСТЕМА КОНТРОЛІНГУ І СУЧАСНИЙ БІЗНЕС

1.9. Доцільність та необхідність застосування контролінгу у діяльності вітчизняних підприємств

Розділ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТІВ КОНТРОЛІНГУ

2.1. Витрати підприємства як основний об'єкт управління в системі контролінгу

2.2. Класифікація витрат

2.3. Собівартість продукції та її види

2.4. Формування витрат за місцями виникнення, центрами витрат та центрами відповідальності

Розділ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ

3.1. Управлінський облік як вихідний елемент системи контролінгу і його завдання

3.2. Методи управлінського обліку, їх характеристика та оцінка для вирішення завдань контролінгу

А. Облік за повною собівартістю

1. Облік за фактичною собівартістю

2. Облік за нормативною собівартістю

3. Облік за плановою собівартістю ("стандарт-костинг")

Б. Облік за неповною (вкороченою) собівартістю

1. Простий "директ-костинг"

2. Облік покриття постійних затрат

3. Облік покриття постійних затрат з відносними прямими затратами

4. Облік планових граничних затрат

3.3. Система "стандарт-кост", її характеристика і сфера застосування

3.4. Організація обліку витрат і результатів діяльності в системі "директ-костинг"

3.5. Облік повних витрат і облік сум покриття та їх застосування в контролінгу

Розділ 4 СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ ТА БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

4.1. Планування, його цілі, види та застосування в контролінгу

4.2. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу, його переваги і недоліки

4.3. Види бюджетів, їх характеристика і сфера застосування

4.4. Методика складання бюджетів

4.5. ПОНЯТТЯ СТАНДАРТІВ, ЇХ ВИДИ І ЗВ'ЯЗОК З БЮДЖЕТАМИ

4.6. Вплив факторів на відхилення стандартних витрат

Розділ 5 МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛІНГУ

5.1. Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень

5.2. Аналіз відхилень — основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності

5.3. Методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових. Класифікація відхилень

5.4. Методи оперативного контролінгу та їх характеристика

5.5. Методи диференціації витрат

5.6. Модель "витрати — обсяг — прибуток" та аналіз їх взаємозв'язку

5.6.1. Роль і значення облікової інформації у проведенні аналізу взаємозв'язку "витрати — обсяг — прибуток"

5.6.2. Маржинальний підхід до складання звіту про результати господарської діяльності

5.6.3. Сегментована звітність і її показники

5.6.4. Показники, що викор����стовуються при проведенні спільного аналізу витрат, обсягу діяльності і прибутку

5.6.5. Методика здійснення аналізу взаємозв'язку "витрати-обсяг-прибуток"

5.6.6. Особливості здійснення аналізу взаємозв'язку "витрати— обсяг— прибуток" в умовах багото-продуктового виробництва

5.7. Поняття та методика проведення АВС-аналізу, аналізу обсягу замовлень та аналізу "вузьких місць" на підприємстві

5.7.1. Зміст і методика проведения АВС-аналізу

5.7.2. Аналіз і оптимізація обсягів замовлень

5.7.3. Аналіз "вузьких місць", що виникають на підприємстві

Розділ 6 ЕКСПЕРТНА ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Зміст, цілі і завдання експертної діагностики фінансово — господарського стану підприємства

6.2. Методи стратегічної діагностики і їх характеристика

6.2.1. Методи діагностики ефективності стратегій підприємства

6.2.2. Методи діагностики стратегічної позиції підприємства

6.3. Методи оперативної діагностики

6.3.1. Аналіз фінансового стану

6.3.2. Оцінка стану динаміки економічного потенціалу підприємства

6.3.3. Аналіз фінансової стійкості підприємства

6.3.4. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості

6.3.5. Оцінка кредито - і платоспроможності

6.3.6. Аналіз оборотності засобів

Розділ 7 КОНТРОЛІНГ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

7.1. Поняття про контролінг інвестиційних проектів, його мета і завдання

7.2. Принципи, функції та види контролінгу інвестиційних проектів

7.3. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу

7.3.1. Традиційні критерії

7.3.2. Критерії з дисконтуванням грошових потоків

7.3.3. Критеріїв умовах ризику і невизначеності

7.4. Процес створення системи контролінгу інвестицій та його етапи

7.5. Процес реалізації контролінгу інвестиційних проектів

Розділ 8 ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

8.1. Організаційна структура управління підприємством (фірмою)

8.2. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства

8.3. Варіанти організації служби контролінгу

8.4. Основні передумови концепції контролінгу

8.5. Структура служби контролінгу на підприємстві

8.6. Контролер — стратег корпорації, його функції та обов'язки

8.6.1. Місце і роль контролера у діяльності корпорації

8.6.2. функції та обов'язки контролерів і їх помічників

8.7. Інформація в системі контролінгу та вимоги до неї

8.8. Організація впровадження системи контролінгу на підприємстві

8.8.1 Загальна характеристика організаційних аспектів впровадження контролінгу

8.8.2. Характеристика основних етапів впровадження системи контролінгу (зарубіжний досвід)

Диференціація видів затрат.

Визначення другого рівня звітності.

Розробка річного плану.

Розрахунок основних показників для калькуляції.

Аналіз відхилень.

Розділ 9 КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

9.1. Управлінські рішення та їх класифікація

9.2. Характеристика підходів до прийняття управлінських рішень

9.3. Фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень

9.4. Критерії прийняття управлінських рішень та вимоги до них

9.4.1. Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень

9.4.2. Критерії прийняття управлінських рішень

9.5. Вибір управлінських рішень

9.6. Зарубіжний та вітчизняний досвід прийняття і забезпечення реалізації управлінських рішень

                                                     

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року