АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

 

 

АУДИТ Пантелєєв В.П. К.: «Видавничий дім «Професіонал»,  2008. – 400с.

У навчальному посібнику з дисципліни «Аудит» висвітлюються питання організації та методики аудиту як виду незалежної професійної діяльності та виду економічного контролю на підприємствах. Використані дані про узагальнення міжнародного і національного досвіду розвитку аудиту, оцінено його сучасний стан в Україні і перспективи розвитку; розкриті найважливіші концептуальні аспекти методології аудиту

1.         ЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

1.1. СУТЬ, ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ І ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ       

1.2.      ЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ НАУК       

1.3.      КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ І ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ      

1.4.      ЗМІСТ І ВИДИ ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ        

1.5.      ЗМІСТ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ, ЙОГО ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ

1.6.      ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ У ФОРМУВАННІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН   

2.         АУДИТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ      

2.1.      ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК АУДИТУ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ       

2.2.      ЗМІСТ І ФУНКЦІЇ АУДИТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮ  

2.3.      КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ АУДИТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮ    

2.4.       РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ    

2.5.      ВІДМІННІСТЬ АУДИТУ ВІД РЕВІЗІЇ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА І СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ    

3.         МЕТОДИЧНІ І НОРМАТИВНІ ОСНОВИ АУДИТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮ

3.1. ПРИНЦИПИ АУДИТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮ

3.2. ПРЕДМЕТ ТА ОБ’ЄКТИ АУДИТУ       

3.3.      МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ АУДИТУ

4.         МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ТА КОНТРОЛЬНО-АУДИТОРСЬКІ ПРОЦЕДУРИ

4.1.      СУТЬ І ЗМІСТ МЕТОДИЧНИХ ПРИЙОМІВ ТА КОНТРОЛЬНО-АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР

4.2.       РОЗРАХУНКОВО-АНАЛІТИЧНІ МЕ��ОДИЧНІ ПРИ����������ОМИ

4.3.       ДОКУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ

4.4.      ВИБІРКОВІ І СУЦІЛЬНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ У ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОМУ КОНТРОЛІ Й АУДИТІ

4.5.      ФАКТИЧНІ МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ

4.6.      ЗАСТОСУВАННЯ НЕФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ КОНТРОЛЮ ПРИ ПЕРЕВІРЦІ

5.         СТАДІЇ КОНТРОЛЬНО-АУДИТОРСЬКОГО ПРОЦЕСУ          

5.1.      ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ АУДИТОРСЬКИХ РОБІТ

5.2.      ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ

5.3.      ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ОКРЕМИХ ОПЕРАЦІЙ (ЦИКЛІВ) ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ       

6.         ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТУ

6.1.      ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТУ

6.2.      КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ        

6.3.      КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ          

6.4.       ФАКТОГРАФІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

6.5.      ПЕРЕВІРКА АУДИТОРОМ ФІНАНСОВОЇ І ГОСПОДАРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ     

7.         СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

7.1.ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ: СУТЬ, ОБ’ЄКТИ І СУБ’ЄКТИ

7.2.      КЛАСИФІКАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ       

7.3.      РОЗГЛЯД АУДИТОРОМ ДІЯЛЬНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА  

8.         ОЦІНКА СУТТЄВОСТІ ТА АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК 

8.1.      СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ ТА МІСЦЕ В НІЙ АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ       

8.2.      ХАРАКТЕРИСТИКА АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ      

8.3.      МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ          

9.         АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ. АУДИТ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

9.1.      АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ       

9.2.      АУДИТ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

10.       АУДИТ ПОДАТКІВ. АУДИТ ЗАПАСIВ

10.1.     АУДИТ ПОДАТКІВ

10.2.     АУДИТ ЗАПАСІВ

11.       АУДИТ КАПIТАЛУ. АУДИТ ЦIННИХ ПАПЕРIВ        

11.1.     АУДИТ КАПІТАЛУ         

11.2.     АУДИТ ЦІННИХ ПАПЕРІВ           

12.        АУДИТ ФОНДIВ ТА РЕЗЕРВIВ    

13.       АУДИТ КОШТІВ І РОЗРАХУНКІВ  

14.       АУДИТ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА  

15.       АУДИТ СТАТУТНИХ ВИМОГ ТА ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

15.1.     АУДИТ СТАТУТНИХ ВИМОГ

15.2.     АУДИТ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ          

15.3.     ПЕРЕВІРКА ЕКОНОМІЧНОСТІ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

16.       АУДИТ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТІВ ТА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА          

16.1.     АУДИТ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

16.2.     АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ АУДИТІ         

17.       АУДИТ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ТА ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ   

17.1.ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ ЇЇ КОНТРОЛЮ     

17.2.ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВ   

17.3.     ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ     

17.4.     ОБ’ЄКТИ, ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ТА МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ АУДИТУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

18.        АУДИТ СТАНУ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ    

19.        УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТУ  

19.1.     МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТУ     

19.2.     МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ     

20.       ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ           

20.1.     СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ   

20.2.     ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В КРАЇНАХ З РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ     

20.3.     ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В УМОВАХ СИСТЕМООРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО АУДИТУ

20.4.     НЕОБХІДНІСТЬ У СТВОРЕННІ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

20.5.     ВИМОГИ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ АУДИТУ ТА ЕТИКИ ЩОДО ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

20.6.     СТАНДАРТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ    

20.7.     ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ    

20.8.     ВІДМІННОСТІ МІЖ ВНУТРІШНІМ ТА ЗОВНІШНІМ АУДИТОМ

20.9.     МІСЦЕ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

20.10.   ВИДИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ  

20.11.   ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ         

20.12.   ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПІДПРИЄМСТВА 

20.13.   ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

20.14.   ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВНУТРІШНІХ АУДИТОРІВ      

20.15.   ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ, ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПІДПРИЄМСТВА

20.16.   ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

20.17.   ПРОЦЕДУРИ ТА СПЕЦИФІЧНІ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ  

20.18.   КЕРІВНИЦТВО ПЕРСОНАЛОМ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ       

20.19.   ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ  

20.20.   КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ З АУДИТУ

                                                     

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року