АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

 

 

Державне регулювання економіки - Навчальний посібник / Швайка Л. А. - К.: Знання, 2006.- 435 c.

 Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

 1.1. Характеристика сучасної ринкової системи господарювання

1.2. Основні напрями економічної діяльності держави

1.3. Теорії макроекономічного регулювання

1.4. Способи регулювання економіки

1.5. Необхідність, суть, функції, цілі, принципи та об´єкти державного регулювання економіки

1.6. Основні форми впливу держави на соціально-економічний розвиток

1.7. Методи державного регулювання економіки

1.7.1. Правові методи

1.7.2. Адміністративні методи

1.7.3. Економічні методи державного регулювання

1.8. Органи державного регулювання економіки

Розділ 2. СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

 2.1. Необхідність і суть стратегії соціально-економічного розвитку

2.2. Стратегія економічної і соціальної політики України

2.3. Соціально-економічне прогнозування

2.3.1. Суть соціально-економічного прогнозування

2.3.2. Види соціально-економічних прогнозів

2.3.3. Методи економічного прогнозування

2.3.4. Моделі економічного прогнозування

Розділ 3. ДЕРЖАВНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

 3.1. Суть державного програмування

3.2. Організація розробки цільових комплексних програм

3.3. Оцінка ефективності програм

Розділ 4. МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

 4.1. Планування в системі державного регулювання економіки

4.2. Основи методології індикативного планування

4.3. Методи планування

4.4. Формування індикативного плану

4.5. Планування в країнах з розвиненою ринковою економікою

Розділ 5. СИСТЕМА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В РЕГУЛЮВАННІ ЕКОНОМІКИ

 5.1. Показники обсягу національного виробництва

5.2. Показники динаміки і пропорцій національного виробництва

5.3. Показники ефективності національного виробництва

5.4. Показники економічного зростання і розвитку

Розділ 6. КОН´ЮНКТУРНА, СТРУКТУРНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

 6.1. Характеристика ділових циклів та антициклічна ��������олітика держави

6.2. Суть кон´юнктури та механізм кон´юнктурної політики держави

6.3. Суть і механізм структурної політики держави

6.4. Міжг����лузеві баланси виробництва і розподілу продукції, їх роль у державному регулюванні структури економіки

6.5. Державне регулювання інвестиційної діяльності

6.6. Показники економічної ефективності інвестицій

Розділ 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 7.1. Державна науково-технічна та інноваційна політика

7.2. Форми регулювання науково-технічної діяльності

7.3. Державне регулювання інноваційних процесів

Розділ 8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

 8.1. Ринок праці: суть, національні особливості, тенденції розвитку

8.2. Механізм регулювання зайнятості

8.3. Прогнозування трудових ресурсів

8.4. Державне регулювання оплати праці

Розділ 9. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 9.1. Соціальне ринкове господарство як реальна мета економічних змін

9.2. Характеристика моделей соціальної політики держави

9.3. Соціальний захист і регулювання доходів населення

9.4. Регулювання рівня та якості життя населення

9.5. Оцінка соціального розвитку країни

9.6. Завдання державного регулювання розвитку галузей соціальної інфраструктури

Розділ 10. ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНЕ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

 10.1. Фінансова політика держави та її особливості в період становлення ринкових відносин

10.2. Державний бюджет як інструмент регулювання економіки

10.3. Податкове регулювання економіки

10.4. Фінансування дефіциту державного бюджету

10.5. Грошово-кредитне і валютне регулювання економіки

Розділ 11. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН ТА ІНФЛЯЦІЇ

 11.1. Особливості ціноутворення та види цін перехідної економіки

11.2. Визначення цінової стратегії та політики

11.3. Державне регулювання цін і тарифів

11.4. Державне регулювання цін в аграрному секторі

11.5. Антиінфляційна політика держави

Розділ 12. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 12.1. Суть, цілі та принципи зовнішньоекономічної діяльності

12.2. Форми і засоби державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

12.3. Державне регулювання зовнішньої торгівлі

12.4. Регулювання міжнародних інвестиційних процесів

12.5. Платіжний баланс як інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Розділ 13. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

 13.1. Склад і структура промислового виробництва та актуальні проблеми його розвитку

13.2. Загальна характеристика засобів державного регулювання розвитку промислового виробництва

13.3. Показники промислового виробництва

13.4. Визначення потреби народного господарства у промисловій продукції

13.5. Державне регулювання якості та конкурентоспроможності продукції

Розділ 14. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АПК

14.1. Поняття про агропромисловий комплекс

14.2. Загальна характеристика державного регулювання АПК

14.3. Державне регулювання земельних відносин

14.4. Кадастрова оцінка землі як основа розрахунку рентних платежів і земельного податку

Розділ 15. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

 15.1. Суть і завдання регіональної економічної політики

15.2. Регіональна економічна політика у перехідний період

15.3. Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів

15.4. Місцеві бюджети - фінансова осно������������а розвитку регіонів

Розділ 16. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 16.1. Характеристика природно-ресурсного потенціалу України

16.2. Принципи та об´єкти охорони навколишнього природного середовища

16.3. Механізми регулювання природоохоронної діяльності

Розділ 17. ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВАХ

 17.1. Державне регулювання економіки в країнах Західної та Північної Європи

17.2. Державне регулювання економіки США

17.3. Державне регулювання економіки Японії

17.4. Особливості державного регулювання економіки КНР

ВИСНОВКИ

                                                     

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року