АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

 

 

Політична економія: Підручник / За ред. Ніколенко Ю. В. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 632 с.

Глава 1. ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК

§ 1. ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІКИ ТА ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН

Поняття економіки

Виробничі відносини

§ 2. ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК

Політична економія

Мікро- і макроекономіка

Взаємозв'язок економічних наук

§ 3. ЦІЛІ ТА ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Формування економічного мислення

Пізнавальна функція

Практична та методологічна функція

§ 4. МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Об'єктивний і суб'єктивний аналіз

Індукція і дедукція

Метод аналізу і синтезу

Поєднання теорії і практики

Використання середніх величин

Припущення "за інших рівних умов"

Абстрактний метод

Поєднання якісного і кількісного аналізу

§ 5. ЕКОНОМІКА ПОЗИТИВНА І ЕКОНОМІКА НОРМАТИВНА

Глава 2. ЗАРОДЖЕННЯ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

§ 1. ЗАРОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Економічна думка Стародавнього Сходу

§ 2. ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ ЯК НАУКИ

Меркантилізм

Класична політична економія

Утопічний соціалізм

§ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Кейнсіанська теорія

Неокейнсіанство

Неолібералізм

Глава 3. ПОТРЕБИ, РЕСУРСИ ТА ВИРОБНИЧІ МОЖЛИВОСТІ СУСПІЛЬСТВА

§ 1. ПОТРЕБИ ЯК РУШІЙНИЙ МОТИВ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 2. СУСПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО. МАТЕРІАЛЬНЕ І НЕМАТЕРІАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

Фази суспільного виробництва

§ 3. ФАКТОРИ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Трудові ресурси

Засоби виробництва

Природно-виробничі ресурси України

Глава 4. ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ

§ 1. ПОНЯТТЯ ВЛАСНОСТІ. ТИПИ, ФОРМИ І ВИДИ ВЛАСНОСТІ

Поняття власності

Типи, форми і види власності

Власність у системі економічних відносин

§ 2. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ У ЗМІШАНІЙ - КОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

Особливості приватно - капіталістичної власності

Постійни�������� і змінний капітал

Державна власність

Кооперативна власність

Корпоративна власність

Модифікація основної суперечності й основного ек����номічного закону капіталізму

§ 3. ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОРМ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Глава 5. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ТА ЇЇ СТРУКТУРА. СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ

§ 1. ВИНИКНЕННЯ І ПРИРОДА ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Економічна система

§ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Централізовано-планова економіка

Сучасна ринкова економічна система

Національно-державні різновиди змішаної економіки

Нова роль держави

§ 3. НАЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Американська модель

Японська модель

Німецька модель

Французька модель

Шведська модель

Китайська модель

Південнокорейська одель

Світова економічна система

Глава 6. ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО - ОСНОВА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

§ 1. НАТУРАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО І ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО

Просте й розвинуте товарне виробництво

§ 2. ТОВАР І ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ. ПРАЦЯ, ЯКА СТВОРЮЄ ТОВАР

Товар та його властивості

Праця, яка створює товар

Величина вартості товару

§ 3. ПОХОДЖЕННЯ, СУТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

Форми мінової вартості

Суть грошей та їх функції

§ 4. ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД УКРАЇНИ В ТВОРЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ

Кунна система грошей часів Київської Русі

Гроші козацької республіки

Гроші УНР 1917-1920рр.

Російський рубль

Українські купони

§ 5. ЗАКОН ВАРТОСТІ, ЙОГО ДІЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

Суть і роль закону вартості

§ 6. ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА ІНФЛЯЦІЯ

Глава 7. РИНОК, ЙОГО СУТЬ І ФУНКЦІЇ. МОДЕЛІ РИНКУ

§ 1. ПОНЯТТЯ РИНКУ, ЙОГО ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ФУНКЦІЇ

§ 2. ВИДИ РИНКУ

§ 3. МЕХАНІЗМ ДІЇ РИНКУ

§ 4. ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ. ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

Банки і банківська система

Біржа праці

Глава 8. ДОМОГОСПОДАРСТВА ЯК СУБ'ЄКТИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

§ 1. ДОМОГОСПОДАРСТВА ЯК СУБ'ЄКТИ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Сутність домогосподарства

Функції домогосподарств

§ 2. ДОХОДИ ДОМОГОСПОДАРСТВ ТА ЇХ РОЗПОДІЛ

Доходи домогосподарств та їх джерела

Розподіл доходів між домогосподарствами

§ 3. ВИТРАТИ НА СПОЖИВАННЯ. ЗАОЩАДЖЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Витрати на споживання

Витрати на споживання і поведінка споживачів

Ефект доходу

Ефект заміни

Споживчий надлишок

Максимізація граничної корисності

Заощадження

Глава 9. ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ

§ 1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА

§ 2. УМОВИ ТА ПРИНЦИПИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

§ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Корпорація

Підприємство є основною організаційно-правовою ланкою господарської діяльності

§ 4. ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ

§ 5. МАТЕРІАЛЬНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Функції стадій кругообігу капіталу

Глава 10 ВИТРАТИ ТА ДОХОДИ ФІРМ

§ 1. ВИТРАТИ ФІРМ ТА ЇХ ВИДИ

§ 2. ДОХОДИ І ПРИБУТКИ ФІРМИ

Глава 11. КАПІТАЛ СФЕРИ ОБІГУ

§ 1. ПОЗИЧКОВИЙ КАПІТАЛ І ПОЗИЧКОВИЙ ПРОЦЕНТ

§ 2. ТОРГОВЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ І ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПРИБУТОК

§ 3. ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ФІКТИВНИЙ КАПІТАЛ СФЕРИ ОБІГУ

Облігації

Акції

Фондовий ринок

Глава 12. ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

§ 1. СУБ'ЄКТИ ТА ОБ'ЄКТИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

§ 2. РЕНТНІ ВІДНОСИНИ

§ 3. АГРОПРОМИСЛОВА ІНТЕГРАЦІЯ ТА ЇЇ ФОРМИ

§ 4. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ АГРАРНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Ціни на сільськогосподарську продукцію

Закладна ціна

Ціни підтримки

Глава 13. ДЕРЖАВА В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

§ 1. НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ВТРУЧАННЯ В ЕКОНОМІКУ

Суб'єкти і об'єкти державного регулювання економіки

Цілі державного регулювання економіки

§ 2. МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Економічні функції держави

Глава 14. ФІНАНСИ І ФІНАНСОВА СИСТЕМА

§ 1. НЕОБХІДНІСТЬ, СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ

§ 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА І ХАРАКТЕРИСТИКА ЇЇ СФЕР ТА ЛАНОК

Глава 15 КРЕДИТНА СИСТЕМА

§ 1. СУТЬ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН

§ 2. ФОРМИ, МЕТОДИ ТА ВИДИ КРЕДИТУ

Форми кредиту

Методи кредитування

§ 3. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА. ВИДИ БАНКІВ

Глава 16. ДОХОДИ, ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ

§ 1. ДОХОДИ СПОЖИВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Система доходів споживчого призначення

Матеріальна основа мотивації людей до господарювання

§ 2. ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Заробітна плата як форма розподілу за працею

Заробітна плата як об'єкт конкуренції на ринку праці

Організація заробітної плати і її вдосконалення

§ 3. ФОРМИ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ ЗА ТРУДОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Доходи працівників у колективних підприємствах

Доходи від індивідуальної трудової діяльності

Доходи підприємств

§ 4. СОЦІАЛЬНІ ФОНДИ ДЕРЖАВИ

Сутність і види соціальних фондів держави

§ 5. ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ

Допоміжна форма розподілу доходів

Доходи від власності та соціальна справедливість

§ 6. РОЗПОДІЛ І ПЕРЕРОЗПОДІЛ ЧИСТОГО ДОХОДУ І ЧИСТОГО ПРОДУКТУ

Форми чистого доходу і чистого продукту

Глава 17. СУКУПНИЙ ПРОДУКТ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

§ 1. ПОНЯТТЯ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ

§ 2. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ

§ 3. СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА ФАКТОРИ, ЩО ЙОГО ВИЗНАЧАЮТЬ

§ 4. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СПРИЯННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Глава 18. ЦИКЛІЧНИЙ ХАРАКТЕР СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ

§ 1. ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ ТА ЙОГО ВИДИ

§ 2. ДОВГІ ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ

§ 3. СЕРЕДНІ ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ

§ 4. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ ПІСЛЯВОЄННОГО ПЕРІОДУ

Короткі економічні цикли

§ 5. ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ КОЛИВАНЬ

§ 6. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ПРИЧИНИ

Глава 19. НАСЕЛЕННЯ, ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ, РИНОК ПРАЦІ

§ 1. НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ

§ 2. ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА РИНОК ПРАЦІ

§ 3. МОДЕЛЬ РИНКУ ПРАЦІ

§ 4. ПРОПОНУВАННЯ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

§ 5. НЕПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ

§ 6. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ЇХ ФІНАНСУВАННЯ

§ 7. ПОПИТ НА РОБОЧУ СИЛУ

Глава 20 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

§ 1. ОСНОВНІ РИСИ СВІТОВОГО ГОСПОДАР ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ

Сутність світового господарства

Основні етапи розвитку світового господарства

Інтернаціоналізація і міжнародний поділ праці

Транснаціональні корпорації

Економічна інтеграція

§2. ОСНОВНІ ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Сутність світової торгівлі

Сучасні тенденції розвитку світової торгівлі

Вивезення капіталу і міжнародний кредит. Сутність та причини вивезення капіталу

Форми вивезення капіталу

Особливості вивезення капіталу на сучасному етапі

Сучасні тенденції розвитку прямих інвестицій

Міжнародний кредит

Сутність та причини міграції робочої сили

Форми та тенденції розвитку міграції робочої сили

Міграційна політика та соціально-економічні наслідки міжнародної міграції

Сутність та форми міжнародних науково-технічних зв'язків

Торгівля ліцензіями

Міжнародні валютні відносини. Сутність світової валютної системи

Еволюція світової валютної системи

§ 3. ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Особливості зовнішньоекономічного сектору в трансформаційних економіках

Загальні міжнародні умови формування зовнішнього сектора

Природні порівняльні переваги України

Економічні проблеми, отримані у спадок

Набуті порівняльні переваги України на світовому ринку

Сутність механізму зовнішньоекономічних зв'язків

Основні складники зовнішньоекономічної політики України

Зовнішня торгівля України

Вивіз капіталу

Міжнародна науково-технічна та виробнича кооперація

Глава 21. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ

§ 1. СУТЬ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ

Ключова глобальна проблема народонаселення

Глобальна проблема бідності

Економічні аспекти глобальних проблем

Проблема миру і роззброєння

Глобальна продовольча проблема

Глобальна сировинна проблема

§ 2. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ

КОРОТКИЙ СЛОВНИК ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ

                                                     

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року