АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

 

 

Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины: Ткаченко Н. М. Учебник для студ. высш. учеб. завед. экон. спец. – 7-е изд., дополн. и перераб. – К.: А.С.К., 2005. – 864 с.

ЧАСТИНА I. ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
1.1. Поняття господарського обліку
1.2. Види обліку
1.3. Облікові вимірники
1.4. Завдання бухгалтерського обліку
1.5. Вимоги до бухгалтерського обліку
1.6. Види підприємств відповідно формам власності, на яких здійснюється бухгалтерський облік
1.7. Предмет бухгалтерського обліку
1.8. Об\'єкти бухгалтерського обліку
1.9. Метод бухгалтерського обліку

РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ТА ОСНОВИ ЙОГО ПОБУДОВИ
2.1. Структура та засади побудови бухгалтерського Балансу. Актив, Пасив, статті Балансу
2.2. Господарські операції та їх вплив на статті Балансу

РОЗДІЛ 3. СИСТЕМА РАХУНКІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
3.1. Бухгалтерські рахунки, їх побудова
3.2. Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки. Обороти і сальдо
3.3. Синтетичні та аналітичні рахунки. Субрахунки. Кореспонденція рахунків. Оборотні відомості. Позабалансові рахунки
3.4. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку
3.5. План рахунків бухгалтерського обліку

РОЗДІЛ 4. ДОКУМЕНТАЦІЯ. ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ. ФОРМИ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
4.1. Документація
4.2. Облікові регістри
4.3. Виправлення помилок у первинних документах та облікових регістрах
4.4. Організація документообігу
4.5. Зберігання документів
4.6. Інвентаризація
4.7. Форми ведення бухгалтерського обліку
4.7.1. Меморіальна форма обліку
4.7.2. Журнальна форма бухгалтерського обліку
4.7.4. Механізовані й автоматизовані форми бухгалтерського обліку

ЧАСТИНА II. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ I. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ФІНАНСОВОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ
1.1. Організація бухгалтерського фінансового обліку та облікова політика на підприємстві
1.2. (XV) Організація податкового обліку
1.3. Організація бухгалтерського фінансового і управлінського обліків
1.4. Порядок веденuя бухгалтерського обліку

РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, ЗНОСУ І АМОРТИЗАЦІЇ (РАХ. № 10,12,13)
2.1. Основні засоби підприємства, їх класифікація та завдання обліку
2.2. Види вартості основних засобів
2.3. Документальне оформлення обліку основних засобів
2.4. Облік основних засобів (рах. № 10)
2.5. Облік капітальних інвестицій (рах. № 15)
2.6. Облік зносу та амортизації основних засобів (рах. № 13)
2.7. Облік ремонтів основних засобів
2.8. Інвентаризація основних засобів
2.9. Порядок визначення розміру збитків від нестачі, розкрадання, знищення (псування) матеріальних цінностей, їх облік
2.10. Нематеріальні активи, їх облік (рах. № 12)
2.11. Кореспонденція рахунків з обліку основних засобів та нематеріальних активів
2.12. Облік орендованих основних засобів і нематеріальних активів (необоротних активів)

РОЗДІЛ 3. ОБЛІК ЗАПАСІВ (РАХ. № 20, 21, 22, 24, КЛАС 2)
3.1. Організація обліку виробничих запасів. Класифікація. Оцінка
3.2. Визнання та первісна оцінка запасів відповідно до П (С) БО 9 Запаси
3.3. Оцінка вибуття запасів
3.4. Оцінка запасів на дату балансу
3.5. Документальне оформлення надходження матеріалів на склад і відпуску зі складу
3.6. Облік запасів на складі
3.7. Оцінка матеріальних цінностей з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
3.8. Синтетичний облік надходження і використання виробничих запасів
3.8.1. Облік матеріалів, палива, запасних частин (субрахунка № 201, 203, 207)
3.8.2. Облік будівельних матеріалів (рах. № 205)
3.8.3. Облік молодняку і тварин на вирощуванні та відгодівлі (рах. № 21)
3.8.4. Облік насіння і кормів (субрахунок № 208)
3.8.5. Облік реалізації виробничих запасів
3.8.6. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП) (рах. № 22)
3.9. Інвентаризація виробничих запасів. Облік результа ¬ тів інвентаризації
3.10. Кореспонденція рахунків з обліку запасів (клас 2, рах. № 20, 21, 22)
3.11. Міжнародна практика обліку закупівлі виробничих запасів
3.12. Міжнародна практика бухгалтерського обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

РОЗДІЛ 4. ОБЛІК ПРАЦІ І ЙОГО ОПЛАТИ (РАХ. № 66)
4.1. Нормативні джерела нарахування заробітної плати
4.2. Облік використання робочого часу. Облік виробітку
4.3. Фонд оплати праці
4.4. Індексація грошових коштів громадян
4.5. Період, за яким обчислюється середня заробітна плата
4.6. Виплати, що включаються в розрахунок середньої заробітної плати
4.7. Розрахунково-платіжна відомість
4.8. Права на відпустки
4.9. Облік заробітної плати в системі рахунків (рах. № 66)

РОЗДІЛ 5. ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) (РАХ. № 23, 25)
5.1. Угруповання обліку витрат за економічними елементами (клас 8)
5.2. Угрупування витрат за статтями калькуляції
5.3. Облік витрат виробничої собівартості продукції (рах. № 23 Виробництво)
5.4. Облік незавершеного виробництва
5.5. Методи калькулювання собівартості продукції
5.6. Кореспонденція рахунків основних операцій з обліку витрат на виробництво

РОЗДІЛ 6. ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ТОВАРІВ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ (РАХ. № 26, 27, 28)
6.1. Готова продукція, її облік, оцінка (рах. № 26, 27)
6.2. Облік реалізації готової продукції (робіт, послуг) (рахунки класів 9 і 7)
6.3. Облік товарів. Торговельна націнка (рах. № 28)
6.4. Облік бартерних (товарообмінних) операцій

РОЗДІЛ 7. ОБЛІК ЦІННИХ ПАПЕРІВ (РАХ. № 34, 62)
7.1. Види цінних паперів
7.2. Акції, облік акцій, нарахування і оподаткування дивідендів
7.3. Облігації
7.4. Ощадні сертифікати
7.5. Векселі
7.6. Казначейські зобов\'язання держави
7.7. Приватизаційні папери

РОЗДІЛ 8. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ (РАХ. № 30, 31, 33, КЛАС 3)
8.1. Грошові кошти
8.2. Порядок відкриття, переоформлення і закриття рахунків в установах банків
8.2.1. Загальні положення
8.3. Облік коштів на поточних рахунках у банках (рах. № 31)
8.4. Облік операцій в іно ва��юті (субрахунка № 312, 314, 302)
8.5. Кореспонденція рахунків з обліку курсових різниць
8.6. Кореспонденція рахунків з обліку грошових коштів на рахунках в банках
8.7. Облік касових операцій (рах. № 30)
8.7.1. Порядок ведення касових операцій у національній валюті України
8.7.2. Документальне оформлення касових операцій
8.7.3. Порядок отримання грошових коштів готівкою у банку і здачі в банк
8.7.4. Касова книга
8.7.5. Облік касових операцій в системі рахунків (рах. № 30)
8.7.6. Облік інших грошових коштів (рах. № 33)
8.8. Облік довгострокових фінансових інвестицій (рах. № 14)

РОЗДІЛ 9. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА (РАХУНКИ КЛАСУ 7)
9.1. Фінансові результати діяльності підприємства
9.2. Призначення рахунків класу 7 Доходи і результати діяльності
9.3. Облік доходів від реалізації (рах. № 70)
9.4. Облік іншого операційного доходу (рах. № 71)
9.5. Облік доходу від участі в капіталі
9.6. Облік інших фінансових доходів
9.7. Облік інших доходів
9.8. Облік надзвичайних доходів (рах. № 75
9.9. Облік страхових платежів (рах. № 76)
9.10. Облік фінансових результатів (рах. № 79)

РОЗДІЛ 10. ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ (РАХ. № 40-49, КЛАС 4)
10.1. Визначення, оцінка і функції власного капіталу
10.2. Різновиди власного капіталу
10.3. Формування Статутного капіталу на державному підприємстві
10.4. Формування та облік Статутного капіталу на акціо ¬ нерного підприємстві
10.5. Формування Пайового капіталу (рах. № 41)
10.6. Формування Додаткового капіталу (рах. № 42)
10.7. Формування Резервного капіталу (рах. № 43)
10.8. Вилучений капітал (рах. № 45)
10.9. Неоплачений капітал (рах. № 46)
10.10. Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) (рах. № 44)

РОЗДІЛ 11. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
11.1. Податкова система
11.2. Види податків, зборів (обов\'язкових платежів) і порядок зарахування їх до бюджетів
11.3. Податок на прибуток
11.3.1. Особливості податку на прибуток
11.3.2. Валовий дохід і валові витрати
11.3.3. Платники податків і правила ведення податкового обліку
11.3.4. Облік податку на прибуток
11.3.5. Відстрочені податкові зобов\'язання
11.4. Податок на додан вартість
11.4.1. Податок на додану вартість, його особливості. Платники податків, база оподаткування
11.5. Акцизний збір
11.5.1. Особливості акцизного збору
11.6. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб\'єктів малого підприємництва
11.7. Закон України \"Про фіксований сільськогосподарський податок\"
11.8. Порядок погашення зобов\'язань платників
11.9. Збір на обов\'язкове державне пенсійне та соціальне страхування (рах. № 65)
11.10. Прибутковий податок з громадян (рах. № 64)
11.11. Облік дотацій, субсидій та відшкодування пільг у житлово-комунальному підприємстві
11.12. Кореспонденція рахунків з обліку субсидій
11.13. Кореспонденція рахунків з обліку операцій по на ¬ податку на прибуток, ПДВ, акцизного збору, фінансових санк ¬ цій і т.п.

РОЗДІЛ 12. ОБЛІК ПОТОЧНИХ І ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ\'ЯЗАНЬ (РАХ. № 60, 50, 55, КЛАСИ 5, 6)
12.1. Умови та форми кредитування банком підприємств
12.2. Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів
12.3. Державне кредитування підприємств
12.4. Облік короткострокових позик (рах. № 60, клас 6)
12.4а. Кореспонденція рахунків з обліку короткострокових позик і кредиторської заборгованості
12.5. Облік довгострокових кредитів банків (рах. № 50)

РОЗДІЛ 13. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА (РАХ. № 36, 37, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, КЛАСИ 3, 6)
13.1. Форми безготівкових розрахунків в Україні
13.2. Особливості розрахунків по зовнішньоекономічній діяльності
13.3. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками, покупцями і замовниками, різними дебіторами (рах. № 36, 37, 63)
13.4. Облік розрахунків з підзвітними особами (субсч. № 372)
13.5. Облік розрахунків за претензіями (субсч. № 374)
13.6. Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків (субсч. № 375)
13.7. Облік розрахунків векселями (рах. № 34, 62)
13.8. Облік розрахунків з бюджетом (рах. № 64)
13.9. Формування соціальних фондів, облік розрахунків по страхуванню (рах. № 65)
13.10. Облік розрахунків з оплати праці (рах. 66)
13.11. Облік розрахунків з учасниками (рах. № 67)
13.12. Розрахунки пластиковими картками

РОЗДІЛ 14. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
14.1. Фінансова звітність підприємств різних країн світу
14.2. Фінансові звіти - складова частина фінансової звітності
14.2а. Склад звітності
14.3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 1-6.
14.4. Розміри фінансових санкцій (за несплату податків і порушення термінів подання звітності)
14.5. План рахунків бухгалтерського обліку для суб\'єктів малого
підприємництва

                                                     

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року