АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

 

 

Основи ринкової економіки і підприємництва Бобров В.Я. Підручник. — К.: Вища шк., 2003. —719 с.

 У підручнику в двох фундаментальних розділах висвітлено актуальні проблеми ринкової економіки та підприємництва на основі економічної теорії.

Зміст і структура підручника втілюють сучасні надбання вітчизняної та світової економічної науки.

Перший розділ присвячено висвітленню базових методологічних положень економічної теорії у політекономічному аспекті.

У другому розділі досліджено питання теорії ринкового механізму, його дії на мікро- та макрорівні, а також у світовій економіці.

Виклад матеріалу охоплює не тільки проблеми сучасного розвитку економіки України та інших держав, а й перспективи майбутньої інноваційної динаміки і прогресу суспільства у XXI ст.

Для учнів і студентів професійно-технічних навчальних закладів.

Передмова
Іменний покажчик
Розділ 1. Наука економіка
Термінологічний вступ
1.1. Сутність і походження поняття «економіка»
1.2. Виникнення і розвиток економічної теорії
1.3. Предмет економічної теорії
1.4. Методологічні засади і функції економічної теорії
1.5. Складові економічної теорії
Контрольні запитання і завдання
Частина перша ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Розділ 2. Суспільне виробництво і основні чинники економічного розвитку
Термінологічний вступ
2.1. Виробництво – основа життєздатності суспільства
2.2. Чинники виробництва, їхні види і функції
2.3. ЕКОНОМІЧНІ потреби та інтереси суспільства
2.4. Науково-технічна революція, и вплив на зміст праці та розвиток продуктивних сил
Контрольні запитання і завдання
Розділ 3. Товарне виробництво, його сутність і закони
Термінологічний вступ
3.1. Форми організації суспільного виробництва
3.2. Товар і його властивості
3.3. Гроші. Виникнення, сутність і функції
3.4. Історичний нарис розвитку грошової системи в Україні
3.5. Закони грошового обігу. Інфляція: її сутність і види
3.6. Економічні закони товарного виробництва
Контрольні запитання і завдання
Розділ 4. ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ власності
Термінологічний вступ
4.1. Поняття відносин власності
4.2. Типи, форми і види власності економіко-юридичний аспект
4.3. Роздержавлення і приватизація. Тенденції розвитку відносин власності в Україні
Контрольні запитання і завдання
Розділ 5. Відтворення та економічне зростання
Термінологічний вступ
5.1. Сутність і типи відтворення
5.2. Суспільний продукт і його структура. Система національних рахунків
5.3. Національне багатство і його структура
5.4. Відтворення робочої сили, виробничих відносин, природних ресурсів
5.5. Нагромадження, його ефективність
5.6. Економічне зростання: сутність, типи, чинники
5.7. Макроекономічна рівновага і циклічність суспільного виробництва
Контрольні запитання і завдання
Розділ 6. Підприємство в системі економічних відносин
Термінологічний вступ
6.1. Процес виробництва: сутність і структура
6.2. Підприємство (фірма): особливості, види, умови функціонування
6.3. Функції і принципи економічної діяльності підприємства
6.4. Фонди підприємства, їхня структура і кругооборот
6.5. Витрати виробництва, прибуток, ефективність
Контрольні запитання і завдання
Розділ 7. Особливості відтворення аграрних відносин
Термінологічний вступ
7.1. Особливості відтворення в сільському господарстві
7.2. Сутність аграрних відносин та етапи земельних перетворень в Україні
7.3. Агропромисловий комплекс: сутність, шляхи і перспективи розвитку
7.4. Земельна рента: її сутність і форми
7.5. Сучасні проблеми сільського господарства в Україні
Контрольні запитання і завдання
Розділ 8. Еко��омічна сис����������ема розп����ділу і формування доходів населення
Термінологічний вступ
8.1. Сутність і механізм розподілу дохів у процесі відтворення
8.2. Форми розподілу доходів за трудову і економічну діяльність
8.3. Суспільні фонди споживання
8.4. Доходи від власності, їхні види
8.5. Сімейні доходи, їхні джерела, структура, напрями використання
8.6. Соціальний захист населення
Контрольні запитання і завдання
Частина друга ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Розділ 9. Закони, структура і механізм функціонування ринкової економіки
Термінологічний вступ
9.1. Загальна характеристика ринкової економіки
9.2. Ринок, об'єктивні умови його формування. Закони попиту і пропозиції
9.3. Ринковий механізм: сутність і функції
Контрольні запитання і завдання
Розділ 10. Структура ринків
Термінологічний вступ
10.1. Загальна характеристика ринкових структур
10.2. Чинники, що визначають структуру ринку
Контрольні запитання і завдання
Розділ 11. Конкуренція і демонополізація економіки
Термінологічний вступ
11.1. Конкуренція: виникнення, сутність, функції і види
11.2. Взаємозв'язок між конкуренцією і монополією
11.3. Методи конкуренції
11.4. Конкуренція і реклама
11.5. Антимонопольно дії держави
Контрольні запитання і завдання
Розділ 12. Ціни і ціноутворення у ринковій економіці
Термінологічний вступ
12.1. Сутність і функції ціни
12.2. Види цін і особливості ціноутврення в умовах ринкової конкуренції
Контрольні запитання і завдання
Розділ 13. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки
Термінологічний вступ
13.1. Сутність підприємництва, його функції та умови існування
13.2. Види і форми організації підприємницької діяльності
13.3. Організаційно-правові форми підприємництва в Україні
13.4. Підприємницький ризик
13.5. Морально-етичні принципи підприємництва
Контрольні запитання і завдання
Розділ 14. Ринок робочої сили і проблема зайнятості
Термінологічний вступ
14.1. Трудові відносини і зайнятість
14.2. Особливості функціонування ринку робочої сили
14.3. Проблема безробіття і соціальна захищеність населення
Контрольні запитання і завдання
Розділ 15. Управління в ринковій економіці
Термінологічний вступ
15.1. Наукові засади господарського управління
15.2. Принципи і функції управління
15.3. Менеджмент і сучасна система організації виробництва
15.4. Маркетинг і його функції в ринковій економіці
15.5. Роль інформації у здійсненні менеджменту і маркетингу
Контрольні запитання і завдання
Розділ 16. Фінанси: сутність, структура і механізм функціонування
Термінологічний вступ
16.1. Фінансова система економічна роль і структура
16.2. Основні принципи і особливості фінансового менеджменту
16.3. Сутність, структура і функції бюджетної системи
16.4. Економічний ЗМІСТ податкової системи
Контрольні запитання і завдання
Розділ 17. Кредитно-банківська система. Ринок цінних паперів. Інфляція на макрорівні
Термінологічний вступ
17.1. Кредит і банки сутність, структура, операції в умовах ринку
17.2. Ринок цінних паперів. Фондова біржа
17.3. Інфляція як макроекономічне явище
Контрольні запитання і завдання
Розділ 18. Прогнозування і планування економіки в умовах ринкових відносин
Термінологічний вступ
18.1. Теоретичні засади і принципи прогнозування та планування
18.2. Прогнозування і планування в зарубіжних країнах
18.3. Прогнозування і планування інвестицій
18.4. Прогнозування і планування розвитку соціальної сфери
Контрольні запитання і завдання
Розділ 19. Світова система господарства і ринкових відносин
Термінологічний вступ
19.1. Світове господарство сутність. Чинники розвитку міжнародного поділу праці
19.2. Міжнародна торгівля і ефективність національної економіки
19.3. Міжнародна міграція капіталу і робочої сили
19.4. Міжнародна валютна система валютний курс, валютний ринок, валютна політика
19.5. Зовнішньоекономічні проблеми та інтеграція України у світову економіку
Контрольні запитання і завдання
Розділ 20. Ринок та мікро- і макроекономічна політика держави
Термінологічний вступ
20.1. Ринкова економіка і політика
20.2. Державне регулювання ринкової економіки, його функції та методи
20.3. Сучасні напрями економічної політики в Україні
Контрольні запитання і завдання
Розділ 21. Сучасні економічні системи і моделі переходу до ринкових відносин
Термінологічний вступ
21.1. Поняття економічної системи, и зміст
21.2. Типи економічних систем
21.3. Національні моделі економічних систем
Контрольні запитання і завдання
Список використаної та рекомендованої літератури

                                                     

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року