АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

Головна Вгору Написати Пошук Карта сайта

Головна
Вгору

 

 

ЛІТЕРАТУРА:

Типові норми продуктивності та витрати палива на тракторно-транспортних роботах.

В.В. Вітвіцький, Ю.Я. Лузан, Л.І. Кучеренко та ін.. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2007. – 672 с. 

 

Норми продуктивності та витрати палива на вантажно-розвантажувальні роботи.

В.В. Вітвіцький, М.Ф. Кисляченко, А.Є. Величко та ін.. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2008. – 468 с.

 

Типові норми продуктивності і витрат палива на сівбі, садінні та догляді за посівами

В.В. Вітвіцький, І.М. Демчак, В.С. Пивовар та ін.. – К.:НДІ «Укргропромпродуктивність», 2005. – 544 с. Детально.

Типові норми продуктивності і витрат палива на збирання сільськогосподарських культур В.В, Вітвіцький, І.М. Демчак, В.С. Пивовар та ін.. – К.: НДІ «Укргропромпродуктивність», 2005. – 544 с. Детально.

Норми продуктивності та витрати електроенергії і палива на зрошенні сільськогосподарських культур/ В.В. Вітвіцький, М.Ф. Кисляченко, О.А.Любович та ін.. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2009. – 224 с.

 

Типові норми продуктивності і витрат палива на збирання сільськогосподарських культур В.В, Вітвіцький, І.М. Демчак, В.С. Пивовар та ін.. – К.: НДІ «Укргропромпродуктивність», 2005. – 544 с. Детально.

 

Методичні положення та норми продуктивності і витрати палива на обробіток ґрунту.

В.С. Пивовар, Є.М. Нуждін, М.Ф. Кисляченко та ін.. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2010. – 584 с.

 

Типові норми продуктивності машин і витрат палива на передпосівному обробітку ґрунту.  – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2005. – 672 с. Детально.

 

Норми продуктивності та витрати електроенергії і палива на обробці продукції рослинництва  В.В. Вітвіцький, М.Ф. Кисляченко, та ін. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2007. – 280 с. Детально.

 

Типові норми продуктивності на кіно-ручних роботах у рослинництві.

К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2005. – 736 с. Детально.

 

Методичні положення та норми виробітку на ручних роботах у рослинництві

І.М. Демчак, М.Ф. Кисляченко, І.В. Лобастов та ін.. –К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2011. – 672 с.

 

Тарифікація механізованих та ручних робіт у сільському господарстві.  В.В. Вітвіцький, З.М. Метельська, М.Ф. Кисляченко та ін.. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2009. – 128 с.

 

Методика формування витрат трудових і матеріальних ресурсів та нормативи витрат на виробництво технічних культур І.М. Демчак, С.І. Мельник, М.Ф. Кисляченко, О.А. Демидов та ін.. – К.:  НДІ «Украгропромпродуктивність», 2012 – 526 с.

 

Агрономія. Муха В.Д. М.: Колос, 2001. - 504с.

Розглянуто повний цикл питань від вирощування сільськогосподарських культур до зберігання і переробки рослинницької сировини. Дана екологічно-економічної оцінки агровиробництва.

Агрономія. Трет'якова Н.Н. М.: ІЦ "Академія", 2004 - 480с.

У посібнику містяться основи знань по землеробству, рослинництву, агрохімії, ґрунтознавству, селекції та насінництву, агромеліорації, агроекології, захисту рослин. Представлені матеріали про будову і життєдіяльність рослин, способи обробітку ґрунту та підвищення його родючості, основні шкідники, хвороби та сорняки, а також методи захисту від них. Розглядаються прийоми агротехніки найголовніших сільськогосподарських культур, способи збирання врожаю, можливість використання техніки при механізації основних видів сільськогосподарських робіт. Приділена увага питанням охорони навколишнього середовища та отримання екологічно чистої продукції рослинництва.

Агрохімія. Геркіял О.М. та інші, - Умань, 2008. - 300с.

Розглянуто сучасний стан та необхідність збільшення виробництва і застосування добрив в Україні, їх роль у відтворенні родючості ґрунтів і підвищенні врожайності та якості сільськогосподарських культур.

Висвітлено основи живлення рослин, агрохімічні властивості ґрунтів України, характеристику і шляхи раціонального використання органічних, мінеральних добрив та хімічних меліорантів, суть і принципи складання системи удобрення, методи визначення агрономічної, економічної та енергетичної ефективності добрив.

Агрохімія. Городній М.М. - К.: Арістей, 2008. - 936с.

Висвітлено теоретичні основи живлення рослин, приведена характеристика та способи використання добрив, хімічних меліорантів, бактеріальних препаратів, стимуляторів росту та перспективи розвитку агрохімії. Розглянуто шляхи відтворення родючо��ті ґрунтів, екологічні проблеми при застосуванні добрив під сільськогосподарські культури. Обґрунтовано використання добрив та інших продуктів хімії при альтернативному та точному землеробстві, показані можливі шляхи отримання біологічно цінної конкурентно спроможної рослинницької продукції, та комп’ютерної техніки.

Виробництво фосфоровмісних мінеральних добрив підприємствами України та їх використання в сільському господарстві. Заречений В.Г., Суми, Ун.книга, 2004 - 192стр.

На основі багаторічного досвіду науково-дослідних робіт розглядаються практичні питання виробництва фосфоровмісних мінеральних добрив із фосфоритів та їх застосування в сільському господарстві, наведені дані про особливості живлення рослин макро- і мікроелементами залежно від поживного режиму ґрунтів і кліматичних умов та біологічних властивостей сільськогосподарських культур.

Геодезія. Новак Б.І. - К.: Арістей, 2008. - 284с.

Гербіциди. В 2-х тт. Т.1. Механізми дії та практика застосування. + Т.2. Основи регуляції фітотоксичності та фізико-хімічні і біологічні властивості. Мордерер Є.Ю., Швартау В.В. - К.: Логос, 2009. - 379 + 1046 с.

Земледелие с основами почвоведения и агрохимии. Баздырев Г.И. - М.: КолосС, 2009. - 415с.

Дано представление о почве и ее свойствах. Рассмотрены вопросы общего земледелия: законы земледелия, научные основы севооборотов, обработка и эрозия почвы, сорные растения и меры борьбы с ними. Специальные разделы посвящены агрохимии и системам земледелия.

Землеведение. 2-е изд., стер. Бобков А.А. - М.: Академия, 2007. - 304с.

Рассмотрены строение, происхождение и функционирование географической оболочки — взаимосвязанной системы собственно земных образований. Географическая оболочка представлена как биокосная система — результат постоянного взаимообусловленного обмена живого и косного вещества, существующего с момента формирования планеты Земля, и показана в тесном взаимодействии с процессами и явлениями окружающего космического пространства, а также с процессами, происходящими в результате постоянно возрастающего влияния человеческой деятельности. Освещены современные общие глобальные проблемы человечества и оценены их географические последствия для Земли и людей.

Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії. Гудзь В.П. - ЦУЛ, 2007. - 408с.

Висвітлині питання походження грунтів, їх властивості, поширення, бонітування та шляхи підвищення родючості. Подано відомості про теорію живлення рослин, види і форми добрив, їх використання в системі удобрення культур у сівозмінах та вплив на формування величини та якості врожаю. Викладено основні теоретичні та практичні питання землеробства: умови життя рослин та їх регулювання, захист посівів від бур’янів, сівозміни, обробіток грунту, захист його від ерозії, підготовка насіння до сівби, висівання сільськогосподарських культур та системи землеробства в різних грунтово-кліматичних зонах України.

Кормопроизводство с основами земледелия. Михалев С.С. И др. М.: КолосС, 2007. - 352с. 

Рассмотрены законы земледелия, характеристика сорных растений и меры борьбы с ними, роль севооборотов, удобрений, обработки почвы и мелиоративных мероприятий в воспроизводстве почвенного плодородия и обеспечении высокой продуктивности сельскохозяйственных растений. Даны основы семеноводства трав. Уделено внимание современным системам земледелия. Приведены морфологические, биологические, экологические и кормовые характеристики, а также технологии возделывания на корм зерновых злаковых и бобовых культур, сеяных трав, корнеплодных, клубнеплодных и других растений.

Изложены принципы организации зеленого конвейера, технологии улучшения и использования сенокосов и пастбищ, производства сена, искусственно высушенных кормов, силоса и сенажа, комбикормов, химического консервирования зеленой массы и зерна, общие подходы к анализу состояния кормовой базы в хозяйстве.

Курсовое и дипломное проектирование по системе удобрения. Донских И.Н. М. : КолосС, 2004 - 143с.

Изложена методика разработки курсовых проектов и выполнения дипломных работ по системе удобрения. Приведены способы определения доз удобрений. Показаны основные принципы построения системы удобрения в хозяйстве с учетом плодородия почв и определение экономической и энергетической эффективности удобрений. Третье издание (2-е вышло в 1989 г.) переработано и дополнено новыми данными.

Методы агрохимических исследований. Пискунов А.С. М.: КолосС, 2004 - 312с.

В учебном пособии рассмотрены методы исследований, применяемые в агрохимии: полевой, вегетационный, лизиметрический, лабораторный. Все методы приведены в исторической последовательности с учетом изменений и дополнений, внесенных при их совершенствовании. Особое внимание уделено новым методикам анализа почв, растений и удобрений, а также приборам и оборудованию, используемым в агрохимических лабораториях.

Механизация и автоматизация сельскохозяйственного производства. Воробьев В.А. и др. М.: КолосС, 2004. - 541с.

Освещены основные вопросы современного производства продукции растениеводства. Приведены сведения о назначении, принципе работы, устройстве и эксплуатации средств механизации, электрификации и автоматизации полеводческих и стационарных процессов в сельскохозяйственном производстве. Дано описание современных ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий, методов комплектования агрегатов и их безопасной работы.

Мінеральні добрива в Україні. Швартау В.В. - К.Логос, 2009. - 512 с.

Осадки сточных вод и другие нетрадиционные органические удобрения. Пахненко Е.П. - М.: БИНОМ, 2007. - 311с. 

В книге проведен эколого-экономический анализ различных методов утилизации осадков сточных вод (ОСВ) с оценкой мировой практики применения этих методов. В России применение ОСВ в агрикультуре составляет лишь 5%. При резком дефиците минеральных и органических удобрений раскрыты новые возможности экологически безопасного использования ОСВ в земледелии, кормопроизводстве и зеленом строительстве. Разработаны новые технологии применения ОСВ в качестве удобрений. Оценена нормативно-правовая база агротехнологий получения безопасной растениеводческой продукции. Описаны приемы предотвращения возможного загрязнения почв и иных объектов природной среды.

Основи органічного виробництва. Стецишин П.О. - Вінниця: Нова Книга, 2008. - 528 с.

Розкрито науково-теоретичні і практичні основи виробництва органічної продукції, інноваційні технології вирощування і збирання основних овочевих і польових культур в органічному землеробстві, науково обґрунтовано суть органічної, біодинамічної систем та ЕМ-технології, методику використання мікробіологічних препаратів для боротьби з шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур. Детальніше.

Основы агрономии. Евтефеев Ю.В. - М.: Форум, 2008. - 368с.

Изложены составные части основ агрономии: основы почвоведения, земледелия и агрохимии. Основы агрономии изложены в краткой форме в соответствии с учебной программой по кормопроизводству с основами ботаники и агрономии.

Основы агрономии. 4-е изд., стер. Третьяков Н.Н. - М.: Академия, 2009. - 464 с.

Изложены основы знаний по земледелию, растениеводству, агрохимии, почвоведению, селекции и семеноводству, агромелиорации, агроэкологии, защите растений. Представлены материалы о строении и жизнедеятельности растений, способах обработки почвы и повышения ее плодородия, основных вредителях, болезнях и сорняках, а также методах защиты от них. Рассматриваются приемы агротехники главнейших сельскохозяйственных культур, способы уборки урожая, возможность использования техники при механизации основных видов сельскохозяйственных работ. Уделено внимание вопросам охраны окружающей среды и получения экологически чистой продукции растениеводства. Второе издание (2006 г.) было переработано и дополнено.

Почва. Контроль качества и экологической безопасности по международным стандартам.Справочник Фомин Г.С., Фомин А.Г, М.: Протектор, 2001 - 304с.

Настоящая книга является первым справочным руководством по применению международных стандартов в области контроля качества почвы. В справочнике приведены современные методики анализа различных компонентов и загрязнений почвы, утвержденные Международной организацией по стандартизации (ИСО). Детальніше.

Практикум по агрохимии. Кидин В.В. - М.: КолосС, 2008. - 599с.

Рассмотрены методы анализа почв, растений и удобрений. Учтены новые требования и тенденции развития химических и инструментальных методов анализа. Большое внимание уделено описанию не только классических методов анализа, но и их модификаций. Приведены новые методы анализа почв и почвогрунтов, позволяющие более объективно оценивать почвенное плодородие.

Системы земледелия. Сафонов А.Ф. и др. М.: КолосС, 2009. - 447с.

Изложены теоретические, методологические и технологические основы систем земледелия. Даны агроэкономическое и агроэкологическое обоснования структуры посевных площадей, оценка системы севооборотов. Показана почвозащитная ресурсосберегающая направленность системы обработки почвы. Рассмотрена система обустройства природных кормовых угодий.

Системы и методы рационального землепользования. Эми Шваки и др. 1999. - 186с.

Рациональное использование растительных остатков культур при беспахотной обработке почвы, при обработке почвы с образованием мульчирующего слоя, а также при гребневой обработке почвы.

Основные главы:

- осуществление перехода к рациональным способам обработки почвы;

- описание системы обработки почвы; водная эрозия; меры борьбы с ветровой эрозией;

- выбор семян;

- приблизительный расчет покрытия из растительных остатков;

- уборка урожая;

- реагирование культуры на системы обработки почвы;

- расходы и прибыль;

- уплотнение почвы; качество воды; борьба с сорняками;

- контролируемое движение транспорта;

- меры борьбы с вредителями; защита растений от болезней;

- регулирование расхода удобрений;

- системы рационального землепользования;

- оборудование для безпахотной обработки почвы, посева при гребневой обработки почвы, высева мелкозерных культур на засушливых почвах, внесения пестецыдов;

- зерновые сеялки в условиях безпахотной обработки почвы; культиваторы.

 

Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур. Харків-2004 - 307с.

Наведено 59 технологічних карт та розрахунки витрат на вирощування с-г культур, а саме:

- зернові та зернобобові культури (озима пшениця, озиме жито, озиме тритікале, яра пшениця, ячмінь, овес, кукурудза на зерно - урожайність 50 та 70 ц/га, гречка, просо, сорго, горох, соя, квасоля, нут, чина, сочевиця, кормові боби);

- технічні культури (цукровий буряк, соняшник - урожайність 15 та 25 ц/га, озимий ріпак на насіння, рицина, озима свиріпа на насіння);

- кормові культури (вика озима, кормові буряки, кукурудза на силос та зелений корм, ріпак на зелений корм, овес-горох на сіно та зелений корм, люцерна на сіно та зелений корм першого (другого, третього) року використання, конюшина на сіно та зелений корм першого (другого, третього) року використання, еспарцет на сіно (сінаж та на зелений корм, озима вика та озиме жито на сіно і зелений корм, вика-овес на сіно і зелений корм, суданська трава на зелений корм);

- бульбоплоди, овочеві та баштанні культури (гарбузи, буряки столові, морква, капуста пізня, огірки, помідори, кабачки, баклажани, перець солодкий, цибуля, коноплі).

У розроблених технологічних картах автори врахували як якісний склад засобів виробництва аграрних підприємств, так і вимоги щодо забезпечення інтенсифікації с-г виробництва. Наведені розрахунки собівартості враховують поточний рівень зносу машинно-тракторного парку, існуючі ціни на мінеральні та органічні добрива і засоби захисту рослин, а також рекомендований рівень оплати праці виробничого персоналу.

 

Нормативи витрат живої та уречевленої праці на виробництво зернових культур.

/ М.Ф.Кисляченко, І.В. Лобастов. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2011.-352 с.

Виноград і виноградарство.

Ходак В.О., Шашков І.Г., Козар І.М. та ін.  Практичний і навчальний посібник – Ужгород: Карпати, 2007. – 408 с. Детальніше.

Защита семенных посевов клевера от вредителей и болезней  (Рекомендации) Москва ВО "Агропромиздат" 1990г.

Фітофтороз томатів  В.С.Чабан, В.Г. Сергієнко Інститут захисту рослин, - К.:"Світ", 2002 - 26с.

УМНАЯ ОБРЕЗКА САДА: сад обрезать, песню спеть – надо голову иметь В.В. Бурова – Изд. 6-е – Ростов н/Д : Феникс, 2011. 187, (1) с. – (Библиотека садовода и огородника)

 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОВРЕМЕННОГО ВИНОГРАДАРСТВА. – Донецк: ООО»ПКФ «БАО», 2012. – 240 с.: ил.

                                                     Головна ] Вгору ] ПРОДУКТИ ] ТЕХНІКА ] ОБЛАДНАННЯ ] Б/у техніка ] ПІДПРИЄМСТВА ] НОВИНИ ]

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року