АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

 

 

Методика формування витрат трудових і матеріальних ресурсів та нормативи витрат на виробництво технічних культур

І.М. Демчак, С.І. Мельник, М.Ф. Кисляченко, О.А. Демидов та ін.. – К.:  НДІ «Украгропромпродуктивність», 2012 – 526 с.

 

Розділ 1. Основні методологічні підходи до визначення витрат живої та уречевленої праці на виробництві основних технічних культур.

1.1.  Сутність формування нормативних систем живої та уречевленої праці у рослинництві.

1.2. Основні положення формування нормативних витрат на виробництво технічних культур. Поняття нормативної собівартості та нормативного обліку.

Розділ 2. Загальні питання визначення економічної ефективності виробництва основних технічних культур

2.1. Визначення економічної ефективності.

2.2. Формування витрат підприємства на виробництві технічних культур

2.3. Документи первинного обліку, використовувані сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності (юридичними особами), які займаються вирощуванням сільськогосподарських культур

Розділ 3. Основні положення та послідовність розрахунку нормативів витрат живої та уречевленої праці на виробництві основних технічних культур.

3.1. Розроблення нормативів виробничих витрат на виробництві основних технічних культур.

3.1.1. Оплата праці

3.1.1.1. Теоретичні основи тарифікації робіт

3.1.1.2. Класифікація тарифних розрядів робіт (трудових операцій) та їх застосування при визначенні нормативного фонду основної заробітної плати

3.1.1.3. Річна норма робочого часу

3.1.1.4. Витрати на оплату праці

3.1.2. Витрати на насіння (на прикладі соняшнику)

3.1.3. Визначення потреби в добривах та їх ціноутворення (на прикладі вирощування цукрових буряків)

3.1.4. Вапнування кислих ґрунтів

3.1.5 Використання засобів захисту рослин

3.1.6 Витрати паливно-мастильних матеріалів та електроенергії на виробництво продукції рослинництва

3.1.6.1. Розрахунок норм витрат комплексного палива на виробництво продукції рослинництва

3.1.6.2. Розрахунок норм витрат живої праці та палива при розробці ЕКРЗ

3.1.6.3. Розрахунок норм витрат електроенергії та палива на післязбиральну обробку продукції рослинництва

3.1.7. Витрати на утримання основних засобів

3.1.8. Ставки збору єдиного соціального внеску

3.1.9. Роботи і послуги сторонніх підприємств

3.1.10. Витрати на організацію виробництва та управління

3.1.11. Інші витрати

3.2. Метод визначення прямих експлуатаційних витрат за стандартом ASAE

Розділ 4. Аналіз і оцінка ефективності формування витрат живої та уречевленої праці на виробництві технічних культур за допомогою ЕКРЗ

4.1. Послідовність розробки електронної карти ресурсного забезпечення вирощування сільськогосподарських культур

4.2. Аналіз і оцінка ефективності формування витрат живої та уречевленої праці на виробництві сільськогосподарських культур за допомогою ЕКРЗ

Розділ 5. Собівартість вирощування технічних культур залежно від групи поля

5.1. Собівартість вирощування технічних культур залежно від значення основних складових собівартості

5.2. Змінні, постійні та умовно постійні складові собівартості

Розділ 6. Нормативи витрат живої та уречевленої праці й ефективність виробництва основних технічних культур

6.1. Вирощування цукрових буряків за інтенсивною технологією

6.2. Вирощування цукрових буряків за звичайною технологією

6.3. Вирощування цукрових буряків з вапнування ґрунту

6.4. Вирощування ярого ріпаку за традиційною технологією

6.5. Вирощування озимого ріпаку за традиційною технологією

6.6. Вирощування льону-довгунцю з розстиланням костриці на льонищі

6.7. Вирощування льону-довгунцю з виготовленням костриці на льонищі

6.8. Вирощування сої за традиційною технологією

6.9. Вирощування соняшнику за традиційною технологією

6.10. Вирощування картоплі

6.11. Вирощування хмелю

Додатки:

Маса 1000 насіння основних сільськогосподарських культур

Коефіцієнт  використання речовин з ґрунту при середній забезпеченості його поживними речовинами

Нормативи витрат мінеральних добрив на одиницю врожаю

Орієнтовні коефіцієнти поправки до ґрунтів різного ступеня забезпеченості поживними речовинами при розрахунку норм добрив за нормативами їх витрат на одиницю продукції

Середній вміст поживних речовин у простих мінеральних добривах

Середній вміст поживних речовин у складних мінеральних добривах

Вбирна здатність і середній хімічний склад підстилки

Хімічний склад різних видів торфу, % від абсолютної сухої речовини

Агрохімічна характеристика різних фракцій рідкого гною

Вміст основних поживних речовин у рідкому гної залежно від кількості води

Склад гною залежно від ступеня його розкладу (дані ВІДА)

Середній вихід гною від однієї тварини за стійловий період

Норми підстилкового матеріалу на одну голову різних видів тварин, кг на добу

Хімічний склад та вихід пташиного посліду від однієї голови птиці

Вміст поживних речовин у зеленому добриві, % від зеленої маси

Співвідношення об’єму та ваги органічних добрив

Орієнтовні норми СаСО3 (т/га) залежно від рН і механічного складу ґрунтів Полісся та західних районів України

Орієнтовні норми вапна в перерахунку на СаСО3, т/га

Оптимальні норми вапна для хімічної меліорації кислих ґрунтів, т

Використання засобів захисту рослин для окремих сільськогосподарських культур

 Коефіцієнти переведення побічної та супутньої продукції в основну (по зернових, технічних, кормових і травах – одиниці і маси, по плодово-ягідних культурах і винограду – 1000 шт. садивного матеріалу по відношенню до 1 ц плодів)

Розрахунки вартості оборотних засобів на вирощування цукрового буряку

 

 

                                                     

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року