АГРАРНИЙ ЦЕНТР

програмне забезпечення

інформаційні послуги

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 12 липня 2004 р. N 885 Київ

 

Про затвердження Методики обчислення вартості машино-дня та збитків від простою машин

 

 

     На виконання  статті  15  Закону  України  "Про  захист  прав покупців сільськогосподарських машин" ( 900-15 ) Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

 

     Затвердити Методику обчислення вартості машино-дня та збитків від простою машин (додається).

 

 

     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

 

 

 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                             постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. N 885

 

МЕТОДИКА

обчислення вартості машино-дня та збитків від простою машин

 

 

     1. Ця   Методика   визначає   порядок   обчислення   вартості машино-дня та збитків від простою машин, включаючи упущену вигоду.

Обчислення вартості машино-дня та визначення розміру неустойки

     2. Вартість  машино-дня  визначається  як  прямі  витрати  на експлуатацію машини за такою формулою:

 

             B   = (З + А + П + Р + С + К + Ф) х tg ,

               мд

де З - затрати на заробітну плату обслуговуючого  персоналу; 

А  - амортизаційні відрахування;  

П   -  затрати  на  пально-мастильні матеріали чи електроенергію; 

Р - затрати на роботи  з  технічного обслуговування  машини; 

С  - затрати на зберігання та страхування машини;

К - затрати на погашення кредиту банку (за умови придбання цієї машини за кредитні кошти);

Ф - затрати на допоміжні матеріали (плівку,  шпагат,  дріт  тощо);  

tg   -   нормативна   тривалість машино-дня.

 

     3.  Затратити  на  заробітну  плату  обслуговуючого персоналу обчислюються за такою формулою:

 

                         n

                  З = S(сума) Л  х Г  х R  х R  ,

                                     i = 1   i    c    g    н

 

де Л(i)  -  кількість  обслуговуючого  персоналу,   зайнятого   на виконанні   технологічного  процесу,  яка  визначається  згідно  з

інструкцією на  експлуатацію  машини; 

Г(c)  -  погодинна  тарифна ставка  оплати  праці  обслуговуючого персоналу,  яка визначається згідно з галузевою угодою про оплату праці на  конкретний  період;

R(g)  -  коефіцієнт  доплати до часової ставки за класність,  стаж роботи  тощо,  передбачені  іншими  нормативними  актами; 

R(н)  - коефіцієнт нарахування на заробітну плату, що дорівнює 1,375.

 

     4. Амортизаційні відрахування обчислюються за такою формулою:

 

                              Б х альфа

                         А = ----------- ,

                                  Т

                                   н

 

де Б  -  балансова  вартість   машини;   альфа   -   річна   норма амортизаційних  відрахувань  за  нормативними  значеннями; 

Т(н) - нормативне річне завантаження машини, визначене у додатку 1.

 

     5. Затрати на пально-мастильні  матеріали  чи  електроенергію обчислюються за такою формулою:

 

                         П = П х R х Ц  ,

                              г   м   г

 

де П(г) - витрати пального та/або електроенергії в  розрахунку  на одну годину роботи машини; 

R(м) - коефіцієнт нормативної вартості мастильних матеріалів у разі використання  пального,  що  дорівнює 1,1; 

Ц(г);  -  ціна  одного  кілограма  пального (однієї кВт/год. електроенергії).

 

     6. Затрати  на  роботи  з  технічного  обслуговування  машини обчислюються за такою формулою:

 

                             Б х kp

                        Р = -------- ,

                               Т

                                н

 

де kр - нормативний коефіцієнт відрахування на поточний  ремонт  і планово-технічне обслуговування машини, визначений у додатку 1.

 

     7. Затрати  на  зберігання та страхування машини обчислюються за такою формулою:

 

                                  C

                                   p

                           С = ------- ,

                                  Т

                                   н

 

де С(р) - сумарні затрати на зберігання та страхування машини,  що обчислюються за такою формулою:

 

                         С  = С   + С   ,

                          p    зб    ст

 

де С(зб) - фактичні витрати на охорону машини;

С(ст), - витрати на страхування  лише  для  машини,  що  застрахована  в установленому порядку.

 

     8. Затрати на погашення кредиту банку обчислюються  за  такою формулою:

 

                                  К

                                   р

                           К = ------- ,

                                  Т

                                   н

 

де К(р)  - річна сума погашення кредиту.

 

     9. Затрати  на  допоміжні  матеріали  обчислюються  за  такою формулою:

 

                           Ф = Ф  х Ц  ,

                                г    ф

 

де Ф(г)   -   кількість   допоміжного  матеріалу,  який  необхідно витратити для виконання машиною  технологічного  процесу;  Ц(ф)  -

ціна одиниці допоміжного матеріалу.

 

     10. Розмір  неустойки визначається як добуток вартості роботи машини  і  кількості  днів  її  простою  понад  установлені строки відповідно  до частини п'ятої статті 14 Закону України "Про захист прав  покупців сільськогосподарських машин" (900-15)   і обчислюється за такою формулою:

 

                          Н = B   х t  ,

                           П   мд    п

 

 

                           t  = t  х t  ,

                            п    ф    з

 

де  t(ф)  - фактична тривалість простою машини;

t(з) - установлені строки простою, за які не нараховується неустойка.

 

            Методика обчислення збитків, у тому числі упущеної вигоди, від простою машин

 

     11. Збитки від простою машин, призначених для рослинництва та кормовиробництва, обчислюються за такою формулою:

 

               З  = У х П  х R   х t   х Т   х Ц  ,

                ру       м    вд    пд    пд    п

 

де У  - урожайність сільськогосподарської культури (для збиральної техніки враховується фактична урожайність культури в  господарстві

в  поточному  році;  для  машин,  які  виконують роботи під урожай наступного року,  - середня урожайність культури в господарстві за

останні  5  років); 

П(м)  - експлуатаційна продуктивність машини;

R(вд)   -   коефіцієнт   втрати   продукції   внаслідок   затримки технологічної  операції  на  одну  добу,  визначений  у додатку 2;

t(пд)  -  кількість  діб простою машини;

Т(пд) - тривалість роботи машини   протягом  доби; 

Ц(п)  -  закупівельна  ціна  цього  виду продукції в регіоні.

 

     12. Збитки від простою машин та обладнання,  призначених  для тваринництва, обчислюються за такою формулою:

 

                    З   = Q х R   х t   х Ц  ,

                     му        вг    пг    п

 

де Q - продуктивність (або кількість) поголів'я, що обслуговується машиною;   R(вг)   -  коефіцієнт  втрати  тваринницької  продукції

(поголів'я) внаслідок  затримки  технологічної  операції  на  одну годину,  визначений  у додатку 3;  t(пг) - кількість годин простою

машини.

 

     13. Якщо   внаслідок   простою   машини,   призначеної  для тваринництва,  продукцію  не  було  повністю  втрачено,  а  тільки

знизилась її якість, збитки обчислюються за такою формулою:

 

                  З   = Q х t   х ( Ц   - Ц  ) ,

                   му        пг      пя    пн

 

де Ц(пя)  - закупівельна ціна високоякісної продукції цього виду в регіоні з урахуванням надбавки і доплати за  її  якість; 

Ц(пн)  - закупівельна  ціна  фактично  реалізованої продукції,  якість якої знизилася внаслідок простою машини.

 

 

                                                        Додаток 1 до Методики

 

                  Нормативне річне завантаження сільськогосподарських машин

 

 

----------------------------------------------------------------------

                                             |       Річне                |    Нормативний

    Група та

вид машини                      |   завантаження,    |     коефіцієнт

                                             |       годин               |   відрахування на

                                             |                                 |   поточний ремонт і

                                             |                                 |   планово-технічне

                                             |                                 |     обслуговування

----------------------------------------------------------------------

 

1. Трактори:

 

класу 5-6 тонно-сил                           1300              0,125

 

класу 4 тонно-сили                            1300              0,102

 

класу 3 тонно-сили (колісні)            1350              0,115

 

класу 3 тонно-сили (гусеничні)      1300              0,114

 

класу 2 тонно-сили (гусеничні)      1100              0,097

 

класу 0,9 тонно-сили (колісні)         1350              0,114

 

класу 1,4 тонно-сили (колісні)         1350              0,099

 

класу 0,2 тонно-сили                         1000              0,099

 

2. Ґрунтообробні машини:

 

плуги загального призначення        250              0,2

 

плуги болотні                                       227              0,4

 

плуги для кам'янистих ґрунтів          210              0,4

 

плуги ярусні                                         220              0,11

 

плуги для солонців                             160              0,4

 

плуги плантажні                                 160              0,12

 

лущильники з плоскими дисками 120              0,07

 

культиватори (в середньому)        200              0,12

 

культиватори фрезерні глибокого 180              0,16

розпушування

 

культиватори для кам'янистих         200              0,16

ґрунтів

 

культиватори-рослинопіджив-       160              0,09

лювачі

 

комбіновані агрегати                       210

 

глибокорозпушувачі-плоскорізи  170              0,16

 

планувальники причіпні                 380              0,05

 

3. Машини для внесення  мінеральних добрив:

 

самохідні                                             296              0,12

 

розкидачі центробіжні                    200              0,12

 

сівалки мінеральних добрив           200              0,12

 

для транспортування та внесення  160              0,12

пиловидних вапнякових

матеріалів

 

для приготування добрив                  200              0,12

 

штангові польові обприскувачі       400              0,12

 

підживлювачі-обприскувачі             600              0,12

універсальні

 

пристосування для навантаження   345              0,12

літаків

 

транспортери для складів                 600              0,12

 

для внесення безводного аміаку   120              0,12

 

4. Машини для внесення

   органічних добрив:

 

твердих органічних добрив             210              0,11

 

рідких органічних добрив               220              0,14

 

гноєрозкидачі                                   400              0,11

 

5. Посівні та садильні машини:

 

сівалки зернові та зернобобові    198              0,07

 

сівалки зернотукові                        140              0,07

 

сівалки зернові пресові та             100              0,04

стерньові

 

завантажувачі сівалок                    125              0,07

 

сівалки рисові                                  160              0,17

 

сівалки кукурудзяні                          60              0,04

(в середньому)

 

6. Збиральні машини:

 

жатки (в середньому)                      58              0,09

 

жатки широкозахоплювальні,        70              0,09

реверсивні

 

жатки навісні                                      50              0,09

 

жатки рисові (в середньому)          80              0,09

 

жатки зернобобові                            60              0,09

(в середньому)

 

комбайни типу "Дон - 1500"         120              0,068

 

комбайни типу "Єнісей - 1200"   180              0,068

 

комбайни типу СК - 5 "Нива"       120              0,068

 

комбайни рисозбиральні             105              0,068

 

комбайни кукурудзозбиральні   130              0,12

самохідні

 

комбайни кормозбиральні та     112              0,12

силосозбиральні

 

ворохоочисники                             164              0,065

 

зернонавантажувачі                      160              0,03

 

машини для збирання соломи та 120              0,08

сіна

 

косарки тракторні                           120              0,07

 

косарки-плющилки                        120              0,07

 

машини для заготівлі                     100              0,08

пресованого сіна

 

стогоклади                                       200              0,08

 

льонозбиральні машини               60              0,05

 

льонобралки                                    60              0,05

 

7. Машини для вирощування та

   збирання цукрових буряків:

 

сівалки                                              40              0,03

 

проріджувачі                                   50              0,09

 

культиватори для міжрядного   160              0,09

обробітку

 

комбайни бурякозбиральні       180              0,12

 

буряконавантажувачі, у тому   220              0,1

числі самохідні

 

комплекс машин для кормових  200              0,12

буряків

 

8. Машини для обробітку та

   збирання картоплі:

 

картоплесаджалки                          60              0,06

 

комбайни картоплезбиральні    150              0,12

 

картоплекопачі                              110              0,15

 

копачі-навантажувачі                  160              0,12

 

картоплесортувалки                     250              0,12

 

картоплесортувальні пункти     400              0,12

 

бортоукривачі коренеплодів    250              0,12

 

9. Машини для обробітку та

   збирання рису:

 

для очищення зрошувачів        350              0,15

 

для очищення викидів від мулу  140              0,15

та бур'янів

 

для очищення та ремонту            470              0,15

зрошувальної мережі

 

для виправлення хрестовин         280              0,125

 

для підсипання валків                    240              0,09

 

для обкошування валків,              120              0,07

каналів, доріг

 

для очищення току і                       30              0,07

ремонту доріг

 

для очищення вороху                    250              0,07

 

для очищення зерна рисового     310              0,06

 

планувальники чеків                      310              0,2

 

планувальники поля                       250              0,2

 

сівалки рисові                                  120              0,09

 

жатки рисові                                      80              0,09

 

комбайни рисозбиральні             105              0,12

 

сушарки рису                                 310              0,06

 

10. Машини для обробітку та

    збирання овочів:

 

сівалки овочеві                              120              0,03

 

копачі                                              200              0,15

 

для збирання овочів                    200              0,12

 

лінії сортувально-очисні            200              0,12

 

розсадо-садильні                          64              0,09

 

культиватори-рослинопіджив-  96              0,09

лювачі

 

платформи овочезбиральні     240              0,1

 

сівалки для цибулі                       80              0,03

 

для збирання цибулі                  100              0,13

 

стаціонарні пункти для              300              0,12

коренеплодів

 

сівалки баштанні                          30              0,03

 

культиватори баштанні              90              0,12

 

11. Машини для обробітку садів

    та ягідників:

 

для посадки саджанців              150              0,23

 

ямокопачі                                     200              0,12

 

плуги садові                                  190              0,12

 

плуги-лущильники                     150              0,14

 

борони садові                              100              0,1

 

фрези садові                                120              0,1

 

для внесення органічних добрив  250              0,1

у ягідниках

 

агрегати і культиватори садові    120              0,12

 

для глибокого внесення добрив  145              0,1

 

12. Машини для обробітку та

    збирання винограду:

 

пневмоагрегати                           188              0,09

 

агрегати виноградникові           140              0,09

 

візки виноградникові                  320              0,09

 

гідробури                                     160              0,12

 

для догляду за шкілкою             420              0,12

 

плуги-розпушувачі                    250              0,14

 

комбайни виноградозбиральні  400              0,12

 

ямокопачі для виноградників     150              0,12

 

машини для щеплення та            350              0,12

калібровки привою

 

13. Машини для захисту рослин:

 

пристосування для внесення   184              0,11

гербіцидів

 

для поверхневого внесення     550              0,11

гербіцидів

 

протруювачі хімічні                  300              0,11

 

агрегати для приготування      500              0,11

розчинів

 

обприскувачі садів                    250              0,11

 

обприскувачі хмільників         170              0,11

 

обприскувачі польових культур120              0,11

 

універсальні обприскувачі          320              0,11

 

аерозольні генератори                 140              0,11

 

фумігатори                                    250              0,11

 

14. Транспортні засоби та

    навантажувачі:

 

причепи тракторні                        800              0,13

 

навантажувачі універсальні       600              0,13

 

15. Машини для поливу:

 

вирівнювачі                                210              0,12

 

дреноукладачі                           1300              0,12

 

щілинорізи                                  200              0,12

 

гребенеутворювачі                    53              0,2

 

планувальники                           635              0,12

 

бороздорізи-профілеутворювачі   210              0,12

 

пристрої для нарізання борозен      50              0,12

 

поливні машини (в середньому)   1300              0,035

 

16. Машини для тваринництва:

 

доїльні агрегати (у бідони)             1095              0,13

 

доїльні агрегати                              1460              0,13

(у молокопроводи)

 

доїльні установки типу                  1600              0,13

"Ялинка"

 

доїльні установки типу                  1800              0,13

"Тандем"

 

доїльна установка конвеєрного           5110              0,13

типу

 

транспортери-роздавачі кормів            100              0,13

типу РВ-Ф-74

 

транспортери-роздавачі кормів            210              0,13

типу РК-50

 

для великої рогатої худоби                    1460              0,13

мобільні

 

для свиней мобільні                                1460              0,13

 

для свинарників-маточників               550              0,13

 

теплохолодильні установки                 2100              0,13

 

водоохолоджувальні установки           2100              0,13

 

автопоїлки пересувні                             4320              0,1

 

водороздавачі                                         5000              0,1

 

виносний стригальний цех                   300              0,1

 

установки для випоювання телят       1100              0,1

 

кормоцех                                                 1400              0,13

 

транспортери для видалення гною    365              0,13

скребкові

 

скреперні установки для                    1460              0,13

гноєвидалення

 

дробарки-подрібнювачі кормів       840              0,13

 

комплект обладнання для                  840              0,13

приготування кормосумішей

 

для помолу концкормів                    900              0,13

 

агрегати для приготування               1000              0,13

трав'яного борошна

 

обладнання для гранулювання       1000              0,13

кормів

 

обладнання для брикетування        1820              0,13

кормосумішей

 

пароутворювачі                                  2200              0,13

 

теплогенератори                                8580              0,13

 

водопідйомні установки                   900              0,1

 

агрегати для стрижки овець               240              0,1

 

 

                                                        Додаток 2 до Методики

 

          Коефіцієнт втрати урожаю сільськогосподарських культур внаслідок затримки технологічної  операції на одну добу

 

 

Культура Лущення Оранка Дискування Боро нування Культивація Сівба Міжрядний обробіток Збира ння пряме Збирання роздільне
Пшениця 0,0048 0,009 0,0049 0,002 0,006 0,008   0,019 0,015
Жито 0,004 0,008 0,0044 0,002 0,0055 0,007   0,019 0,016
Ячмінь 0,0043 0,002   0,0027 0,003 0,012   0,0178 0,016
Овес 0,0043 0,0018 0,004 0,0028 0,0032 0,0122   0,0169 0,0153
Кукурудза 0,0049 0,0007   0,009 0,0075 0,0129 0,0034 0,0116  
Просо 0,0034 0,0013 0,0034 0,0051 0,0003 0,012     0,013
Гречка 0,0032 0,002   0,0041 0,0015 0,0121     0,0158
Горох 0,004 0,0021   0,004 0,0017 0,0118     0,024
Соя 0,0038 0,0023 0,0041 0,0045 0,0021 0,0125 0,0032 0,0193  
Соняшник 0,004 0,0022 0,0036 0,007 0,0012 0,0136 0,0028 0,0019  
Буряк 0,0043 0,0025   0,0034 0,0018 0,0114 0,004 0,0025  
Картопля 0,0042 0,0065   0,0047 0,0035 0,015 0,0021 0,0064 0,0057

 

 

                                                        Додаток 3 до Методики

 

      Коефіцієнт втрати тваринницької продукції (поголів'я) внаслідок затримки технологічної операції (процесу) на одну годину

 

 

Технологічна операція (процес) Велика рогата худоба Свині Птиця
молоко відго-дівля дорощу-

вання

репро-

дукція

відго-дівля дорощу-вання репро-дукція яйця відго-дівля репро-дукція
Годівля 0,063 0,047  0,048 0,063  0,029  0,031  0,032  0,018  0,018  0,02
Напування 0,07   0,026  0,027 0,027  0,018  0,018  0,018  0,02   0,019  0,02
Створення мікроклімату 0,023  0,016  0,016 0,048  0,012  0,013  0,015  0,165  0,165  0,285
Видалення гною   0,034 0,024  0,024 0,05   0,02   0,021  0,022  0,03   0,03   0,033
Утримання 0,024 0,026  0,027   0,028  0,0135 0,016  0,018  0,011  0,01   0,019
Охолодження  0,52                  
Зберігання 0,2                  
Доїння   0,15                   
Кормоприготування 0,052 0,035  0,035 0,05   0,023  0,025  0,026  0,018  0,017  0,029
Інкубація                   0,65

                                                     

З усіх питань звертайтеся:

 E-mail: agroc@ukr.net

 
 Розроблено: липень 2009 року